Tussenrapportage 2019

Samen en dichtbij

Financiën

Resultaat

 (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

Samen en dichtbij

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuur, samen- en netwerken

Publieke dienstverlening

 • Dienstverlening parkeerbalie

193 N

193 N

193 N

193 N

193 N

 • Meerkosten waterschapsverkiezingen

120 N

-

-

-

120 N

 • Sociale Kaart

75 N

25 V

25 V

25 V

-

 • Leges paspoorten en rijbewijzen

178 V

-

-

-

-

Diensten aan andere overheden

 • Organisatiemodel Bureau doelgroepenvervoer

70 N

70 N

70 N

70 N

70 N

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 • Uitkering gemeentefonds

7.459 V

-

-

-

-

 • Treasury

53 N

30 V

30 V

30 V

196 N

 • Overige afwijkingen Financiering en algemene dekkingsmiddelen

8 N

8 N

8 N

8 N

8 N

Algemene baten en lasten

 • Interne projectkosten Chroom 6

786 N

-

-

-

-

 • Bedrijfsvoering

259 V

1.093 V

1.093 V

1.093 V

1.093 V

Totaal Samen en dichtbij

6.591 V

877 V

877 V

877 V

506 V

Toelichting financiële mutaties:

Dienstverlening parkeerbalie (N 193)
Met ingang van 1 oktober 2018 is de levering en verkoop van parkeerproducten, die via de stadswinkels werden uitgevoerd, uitbesteed aan een externe partij. Het formatiecalculatiemodel 2019 is voor de weggevallen dienstverlening al bijgesteld in de begroting 2019, wat tot een voordeel heeft geleid. Abusievelijk is toen het nadeel op het vervallen van de doorbelasting naar parkeren niet gemeld. Dat melden we nu alsnog.

Meerkosten waterschapsverkiezingen (N 120)
Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschapsverkiezingen gehouden. De meerkosten voor de waterschapsverkiezingen worden geraamd op € 120.000,-. Voor de meerkosten van de waterschapsverkiezingen krijgt Tilburg een extra vergoeding via de algemene uitkering van € 152.000,-  

Sociale kaart (N 75)
In 2019 is gestart met een verbeterde digitale sociale kaart. In juni is de nieuwe website www.t-helpt.nl gelanceerd. De ontwikkelkosten vallen grotendeels in 2019 waardoor we een tekort in 2019 ramen. De meerjarenbegroting is voor 2019 t/m 2022 sluitend, maar er treedt een verschuiving binnen de jaren op.

Leges paspoorten en rijbewijzen (V 178)
Op de leges reisdocumenten en rijbewijzen ontstaat een voordeel van € 178.000,-. Het verschil komt met name door een verkeerde administratieve verwerking van een mutatie in de programmabegroting 2019 en voor een klein deel door tariefaanpassingen.

Organisatiemodel Bureau Doelgroepenvervoer (N 70)
Met de visie op de uitvoering van het Doelgroepenvervoer heeft de regio de eerste stap gezet om te
komen tot een organisatie van het Doelgroepenvervoer die optimaal aansluit en bijdraagt aan de
ambities en opgaven van de regio. Taken die eerder belegd waren bij de medewerkers van Bureau
Doelgroepenvervoer zijn uitbesteed aan de regiecentrale, dit leidt tot een structureel voordeel van € 70.000,-. Dit voordeel is bij de Tussenrapportage 2018 gemeld. Tegenover dit voordeel ontstaat een nadeel binnen Bureaudoelgroepen vervoer. Dit nadeel was niet gemeld.

Uitkering gemeentefonds (V 7.459)
De uitkering 2019 is bijgesteld op basis van de meicirculaire 2019. Ook zijn de diverse maatstaven geactualiseerd.

(x € 1.000,-)

Raming  2019 (incl. effecten JR2018)

Tussen-
rapportage 2019

Verschil

Algemene uitkering (incl. suppletie-uitkering)

333.487

335.879

2.392 V

Integratie-uitkeringen

98.221

101.364

3.143 V

Decentralisatie uitkeringen

21.985

23.909

1.924 V

Totaal uitkeringsjaar 2019

453.693

461.152

7.459 V

Ten opzichte van de gewijzigde begroting ontvangen we voor uitkeringsjaar 2019 € 7,5 miljoen meer. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Bijstelling algemene uitkering (voordelig € 2,4 miljoen)
  Door onderuitputting bij het Rijk leidt de afrekening van het accres 2018 tot een nadeel van € 3,7 miljoen. Het accres 2019 is positief bijgesteld, voordeel € 0,9 miljoen. De definitieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) over 2018 leidt tot een nadeel van € 0,9 miljoen. Gezien de dalende trend van de ruimte onder het BCF wordt voor het jaar 2019 geen raming opgenomen, nadeel € 2 miljoen. Bijstelling van de uitkeringsbasis leidt tot een nadeel van € 0,8 miljoen. Loon- en prijsbijstelling in het sociaal domein leiden tot een hogere uitkering van € 3,4 miljoen. De extra middelen voor Jeugdhulp leiden in 2019 tot een toename van € 5,6 miljoen. Overige taakmutaties leiden per saldo tot een nadeel van € 0,1 miljoen.
 • Integratie-uitkeringen (voordelig € 3,1 miljoen)
  Betreft met name de loon- en prijsbijstelling 2019 van Beschermd wonen, Participatie en Voogdij/18+.
 • Decentralisatie-uitkeringen (voordelig € 1,9 miljoen)
  Voor maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden ontvangen we € 0,23 miljoen. Voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren ontvangen we € 0,25 miljoen. In 2019 ontvangen we € 0,21 miljoen voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken. Inwoners hebben op grond van de Wmo 2015 recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Wij zijn geselecteerd als koploper om deze functie te ontwikkelen en ontvangen een bijdrage van € 0,49 miljoen. Voor de doorontwikkeling van het centrum voor huiselijk geweld wordt nu de tranche 2019 van € 0,43 miljoen beschikbaar gesteld.

De overige mutaties hebben betrekking Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Gezond in de stad en Landelijke voorziening vreemdelingen.

De ontvangen c.q. gekorte integratie- en decentralisatie-uitkeringen worden bij de betreffende programma's
tegengesteld aan de ontvangst als budgetmutaties opgevoerd.
Het structurele effect uit voor 2020 e.v. jaren wordt verwerkt in de Programmabegroting 2020.

Treasury (N 53)
Met betrekking tot Treasury zijn de volgende bijstellingen te melden:

 • De rente op aangetrokken kasgeldleningen is negatief waardoor een incidenteel voordeel van € 50.000,- ontstaat;
 • De pinbetalingen van de parkeergarages lopen voortaan via P1, hierdoor is er een voordeel op de kosten voor het betalingsverkeer van € 20.000,- in 2019 en € 30.000,- structureel;
 • Doordat er in 2019 meer langlopende leningen ter financiering van onze uitgaven moeten worden opgenomen verwachten we in 2019 € 113.000,- meer rentelasten dan begroot. Structureel is voor de hogere rentelasten een stelpost in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn de provisiekosten in 2019 € 10.000,- hoger dan begroot;
 • De nieuwe jaarschijf 2023 is geactualiseerd, wat leidt tot een nadeel van € 226.400,-. Dit betreft de afloop van rentebaten (€ 24.300,-), de geleidelijke afbouw van de onttrekkingen uit het beleggingsfonds 2000 t.g.v. de algemene middelen (€ 150.000,-) en de geleidelijke afbouw van de onttrekkingen uit het beleggingsfonds bouwfonds ter compensatie van wegvallende beleggingsopbrengsten (€ 52.100,-).

Overige afwijkingen Financiering en algemene dekkingsmiddelen (N 8)

 • Bijdrage waarderingskamer (N 8)

Interne projectkosten Chroom 6 (N 786)
Bij het opstellen van de begroting 2019 was nog niet bekend in welke vorm en periode het projectenbureau Chroom 6 gerealiseerd zou worden in 2019. Inmiddels is bekend dat het projectenbureau Chroom 6 tot eind van het jaar zal blijven functioneren ten behoeve van de uitvoeringsregeling. De geraamde interne projectkosten Chroom 6 zijn € 786.000,-. Vanaf 2020 is de verwachting dat het projectenbureau Chroom 6 wordt opgeheven. Met deze interne kosten (ureninzet projectleiding, ondersteuning vanuit de teams e.d.) is in de voorziening Chroom 6 geen rekening gehouden omdat conform het BBV enkel externe projectkosten uit de voorziening mogen worden gedekt.

Bedrijfsvoering (V 259)
De afwijking op de bedrijfsvoeringskosten van € 259.000,- voordelig wordt toegelicht bij het onderdeel bedrijfsvoering onder resultaat.

Voorstellen

(x € 1.000)

Voorstellen

Soort

Bedrag
2019

Verzekering raadsleden

NB

87

Vervangen Bestuurlijk Informatie Systeem (SEC)

BV

110

Pilot zelfevaluatie wet BRP

NB

62

(NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel)

Verzekering raadsleden (N 87)
N.a.v. art. 3.1.9 van het rechtsbesluit decentrale politieke ambtsdragers is er met ingang van 1 januari 2019 de mogelijkheid om aan raadsleden een compensatie te verstrekken voor de kosten van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het presidium heeft besloten dit in de vorm van een 13 e maand te doen. De structurele kosten hiervan bedragen € 87.000,- per jaar. Het structurele effect vanaf 2020 wordt meegenomen in de begroting 2020.

Vervangen Bestuurlijk Informatie Systeem (N 110)
Het bestuurlijk informatiesysteem (BIS.TILBURG.NL) is technisch verouderd, onvoldoende beveiligd, wordt niet meer onderhouden en is niet conform de huisstijl van de Gemeente Tilburg. In 2019 wordt een nieuwe integrale ICT-oplossing voor bestuurlijke besluitvorming aanbesteed en in productie genomen.
Voor 2019 is een bedrag van € 110.000,- benodigd voor de overgang en implementatie naar een nieuwe, integrale ICT-oplossing en een kwart jaar licenties, beheer en onderhoud. De structurele kosten voor onder andere licenties, onderhoud en beheer bedragen € 100.000,- per jaar vanaf 2020 en worden meegenomen in de begroting 2020.

Pilot zelfevaluatie wet BRP (N 62)
De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) verplicht gemeenten om de kwaliteit van de basisregistratie jaarlijks te evalueren. Uit de resultaten van de afgelopen zelfevaluatie is gebleken dat het resultaat van een steekproefsgewijze inhoudelijke controle van de personeelslijsten niet voldoende was. Ook waren de procesbeschrijvingen niet op orde. Het actualiseren van de beschrijvingen wordt opgepakt binnen de bestaande formatie. Op dit moment wordt alleen op het nieuwkomersloket het 4-ogenprincipe toegepast  Voorstel is om als pilot van 6 maanden het 4-ogenprincipe uit te breiden naar de overige processen en hierna te evalueren of een reële inschatting van de impact kan worden gemaakt en of het controleren van de persoonslijst een structureel onderdeel wordt van de taakuitvoering. De kosten van de pilot bedragen in 2019 € 52.000,-. Daarnaast stellen we voor een streekproef op de kwaliteit van alle persoonslijsten uit te voeren. De kosten van deze steekproef bedragen in 2019 € 10.000,-.