Tussenrapportage 2019

Vitale stad

Financiën

Resultaat

 (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

Vitale stad

2019

2020

2021

2022

2023

Economie

 • BNG Dividend

104 V

23 V

23 V

23 V

23 V

 • Enexis

694 V

-

-

-

-

Wonen

 • Overige afwijkingen Wonen

 1 N

1 N

26 V

26 V

26 V

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

 • Fasering Spoorpark

750 V

750 N

-

-

-

 • Fasering Spoorpark (uit reserve herstructurering).

750 N

750 V

-

-

-

 • Fasering Koningsplein

200 N

200 V

-

-

-

 • Fasering Koningsplein (uit reserve herstructurering)

200 V

200 N

-

-

-

 • Overige afwijking Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

21 V

-

-

-

-

Cultuur

 • Doorschuiven Stimuleringsfonds voor onderzoeksjournalistiek (uit RIO)

75 V
75 N

75 N
75 V

-

-

-

Openbare orde en veiligheid

 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

317 V

-

-

-

-

 • Overdracht woningontruiming vanuit openbare ruimte

60 N

60 N

60 N

60 N

60 N

 • Damoclesbeleid

71 N

18 N

 • Damoclesbeleid

71 V

18 V

Openbare ruimte

 • Parkeerexploitatie

2.068 V

793 V

793 V

793 V

793 V

 • Parkeerexploitatie (verrekening reserve)

2.068 N

793 N

793 N

793 N

793 N

 • Schades en calamiteiten: droogte, storm, eikenprocessierups

200 N

-

-

-

-

 • Opruimen na calamiteiten consignatiedienst

120 N

90 N

70 N

50 N

50 N

 • Illegale stortingen en bijplaatsingen

250 N

-

-

-

-

 • Kapitaallasten openbare ruimte

227 V

56 N

63 N

65 N

901 N

 • Verrekening kapitaallasten met voorziening

riolering/tarieven riolering.

208 N

 40 N

36 N

36 N

226 V

 • Projecten openbare ruimte

119 V

107 V

2 N

-

-

 • Verrekening kapitaallasten met voorziening rioolheffing

91 N

84 N

-

-

-

 • Omzetten VRI exploitatie naar investeringen (vrijval exploitatiebudget)

255 V

255 V

255 V

255 V

255 V

 • Omzetten VRI exploitatie naar investeringen (kapitaallasten)

13 N

38 N

64 N

89 N

115 N

 • Kapitaallasten kernwinkelgebied

106 V

-

-

-

-

 • Overdracht woningontruiming vanuit openbare orde en veiligheid

60 V

60 V

60 V

60 V

60 V

 • Project Extra aanpak Zwerfafval Nedvang

250 N

250 N

250 N

250 N

-

 • Project Extra aanpak Zwerfafval subsidie Nedvang

250 V

250 V

250 V

250 V

-

 • Overige afwijkingen Openbare ruimte

27 N

19 N

26 N

27 N

34 N

Totaal Vitale stad

933 V

57 V

43 V

37 V

570 N

Toelichting financiële mutaties:

BNG dividend (V 104)
De dividend uitkering door de BNG is hoger dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 104.000,-.
Structureel verwachten we een voordeel van € 23.000,-.

Uitkering dividend Enexis (V 694)         
Over 2018 bedroeg de dividenduitkering ruim € 4,5 miljoen. Geraamd is een bedrag van € 3.860.000,-. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 694.000,-.

Overige afwijkingen Wonen (N 1)

 • Kapitaallasten wonen (N 1)

Fasering Spoorpark (V/N 750)
Er worden alternatieven bekeken voor de ontwikkeling van de woontoren waardoor de geraamde middelen ten laste van de reserve Herstructurering deels doorgeschoven worden van 2019 naar 2020 (€ 750.000,-).

Fasering Koningsplein (N/V 200)
Het Koningsplein kreeg voor de integrale opgave met het Stadskwartier in de begroting 2019 een voorbereidingskrediet van € 500.000,-, verdeeld over 2019 (€ 300.000,-) en 2020 (€ 200.000,-). In het collegebesluit van 2 april 2019 is besloten met TBV Wonen en Amvest een afsprakenbrief te ondertekenen met daarin mijlpalen voor de 1 e fase Koningsplein. Er wordt toegewerkt naar een raadsbesluit in december 2019 over de koop- en realisatieovereenkomsten met TBV Wonen en Amvest en daarmee samenhangend een gemeentelijk investeringsbudget voor de 1 e fase Koningsplein. Omdat naast de werkzaamheden voor deze eerste fase ook (externe) kosten worden gemaakt om onderzoek te doen naar de cityring zal in 2019 naar verwachting het hele voorbereidingskrediet nodig zijn. Voorgesteld wordt dan ook het beoogde budget ten laste van de reserve Herstructurering voor 2020 te verschuiven naar de lopende jaarschijf 2019.  

Overige afwijkingen Stedelijke ontwikkeling en Grondexploitatie (V 21)

 • Kapitaallasten Stedelijke ontwikkeling en Grondexploitatie (V 21)

Stimuleringsfonds voor de lokale onderzoeksjournalistiek (V/N 75)
De activiteiten met betrekking tot het stimuleringsfonds worden verdeeld over de jaren 2019 en 2020. Het budget voor het stimuleringsfonds wordt voor de helft (€ 75.000,-) doorgeschoven naar 2020.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (V 317)
Op basis van de Jaarrekening 2018 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, wordt een incidenteel voordeel gemeld van € 317.301,-. Dit bedrag is m.n. opgebouwd uit een positief jaarresultaat en een positief resultaat op de geraamde kosten voor Functioneel Leeftijdsontslag.

Overdracht woningontruiming van openbare ruimte naar openbare orde en Veiligheid (N/V 60)
De beleidsregel voor het verwijderen van inboedels op de openbare weg bij (woning)ontruimingen is gewijzigd. In plaats van (privaatrechtelijke) zaakwaarneming op grond van het Burgerlijk Wetboek wordt er gebruik gemaakt van bestuursrechtelijke bevoegdheden. De werkzaamheden zijn overgedragen van het BAT naar de afdeling Veiligheid en Wijken. Het handhaven van de APV en het opleggen van bestuursdwang wordt verantwoord onder het product Openbare orde en veiligheid. Dit betekent daarom een nadeel op het product Openbare orde en veiligheid en een even groot voordeel op het product Openbare ruimte.

Damoclesbeleid (N/V 71)
In lijn met collegebesluitnr. 3 dd. 28 mei 2018 inzake burgemeesterbesluit beleidsregels 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) wordt de extra benodigde juridische capaciteit tot 1 april 2020 bekostigd uit de opbrengsten van bestuurlijke boetes.

Bijstellen Parkeerexploitatie (V/N 2.068)
Ten opzichte van de begroting is er voordeel van € 2.068.000,- op de parkeerexploitatie, waarvan € 1.275.000,- incidenteel.

Incidenteel voordeel € 1.275.000,-
De bijdrage voor de fietsenstalling bij het station was in 2019 voor een heel jaar geraamd. Omdat de oplevering niet meer in 2019 zal plaatsvinden betekent dit een incidenteel voordeel van € 475.000,-. Ook de fietsenstalling in het Dwaalgebied zal later worden gerealiseerd, voordeel € 195.000,-. In 2019 wordt de huur voor de parkeergarage Emmapassage tijdelijk verlaagd met € 110.000,- omdat er vanwege de werkzaamheden tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
In 2019 worden meer inkomsten uit naheffing parkeerbelasting verwacht dan geraamd, € 495.000,-. Dit komt omdat sinds eind vorig jaar de parkeercontrole plaatsvindt met behulp van een scanauto, waardoor de pakkans is vergroot. Het voordeel is incidenteel, omdat de verwachting is dat de betalingsbereidheid omhoog gaat en daardoor na verloop van tijd minder naheffingsaanslagen zullen worden opgelegd.  

Structureel voordeel € 793.000,-
We verwachten een structureel hogere bijdrage aan de parkeerexploitatie van € 600.000,- als gevolg van uitbreiding van het gereguleerde parkeergebied. De hogere bijdrage bestaat uit een bijstelling van € 1.300.000,- aan inkomsten en € 700.000,- aan bijbehorende lasten (voor uitgifte vergunningen, uitvoeren parkeercontrole, etc.). Reeds bij de jaarrekening zagen we dat de uitbreiding met de wijken Theresia/Bouwmeester en rondom de Piushaven zorgt voor minder overlast door uitwijkgedrag in deze gebieden. De maatregel draagt eraan bij dat de juiste parkeerder op de juiste plaats parkeert, waardoor in bestaande gereguleerde gebieden zoals de binnenstad de parkeerinkomsten hoger uitvallen dan begroot.
Het niet langer inzetten van de publieksbalie voor het verstrekken van vergunningen moest nog administratief verwerkt worden, dit levert ook een structureel voordeel op van € 193.000,-. Hier tegenover staat een structureel nadeel op het product Dienstverlening.

Omdat parkeren een gesloten exploitatie is, worden de voordelen in de bestemmingsreserve Betaald parkeren gestort. De jaarlijkse bijdrage vanuit de parkeerexploitatie aan de bestemmingsreserve wordt daardoor weer licht positief.

Schades en calamiteiten: droogte, storm, eikenprocessierups (N 200)
We hebben te maken met extremere weersomstandigheden. In maart waaiden diverse bomen om door rukwinden en moesten door droogte uitgevallen planten opgeruimd worden. Dit leidt tot tekorten in het groenbudget. We verwachten dat het tekort in het groenbudget structureel wordt. Bij de aanpak en herstel van droogteschade houden we er rekening mee dat we structureel vaker overlast ervaren. Tevens wordt het extreme weer structureler, dus het financiële gevolg is dat er structureel budget voor nodig is. Een aantal andere taken zal juist komen te vervallen of goedkoper worden. Het is nu nog onvoldoende inzichtelijk wat de structurele effecten zijn van deze verandering.
We proberen echter het tekort zo klein mogelijk te houden, door te werken aan bronaanpak om effecten, uitval en overlast te verminderen. De ‘bronaanpak’ gaat over:

 • beplanting die tegen extremere situaties kan (expliciet opdracht bij herplant, aandacht hiervoor in projecten waarbij klimaatadaptieve inrichting uitgangspunt is).
 • beter vocht vasthouden via proeven met strooisel op de bovengrond (ofwel houtsnippers, bamboesnippers of bokashi).
 • bevorderen natuurlijke vijanden van eikenprocessierups door ecologische bestrijding in vroeg stadium van rupsen en door nestkasten op te hangen. Hierin ervaren we wel last van de gifstoffen die particulieren inzetten voor andere rupsen, die van de buxusmot, waardoor vogels sterven na het eten ervan.

Door het droge en warme voorjaar 2019 waren de omstandigheden ideaal voor de ontwikkeling van de eikenprocessierups, die vanaf april uit het ei komt en gezondheidsklachten veroorzaakt door zijn brandharen. We verwachten dit jaar een nog grotere hoeveelheid rupsen dan in 2018 en dus meer gezondheidsklachten. We werken risico gestuurd en op de lange termijn kunnen we de impact van mogelijke plagen verminderen door natuurlijke vijanden van de rups (vogels) te stimuleren en op cruciale plekken andere boomsoorten dan eiken te planten.

Opruimen na calamiteiten Consignatiedienst (N 120)
Tot 2018 voerde de brandweer schoonmaakwerkzaamheden (olieresten) na calamiteiten uit. Nu worden om milieutechnische redenen, na advies van de OMWB, dergelijke werkzaamheden door een gespecialiseerde partij uitgevoerd. We zetten in op een strakkere sturing op het verhalen van de kosten bij de veroorzaker van de calamiteit. Voor 2019 verwachten we nog een nadeel van € 120.000,-, structureel verwachten we  € 50.000,- niet te kunnen verhalen.

Illegale stort en bijplaatsingen (N 250)
De afgelopen jaren zien we een stijging van het aantal meldingen illegale stort of grof vuil en bijplaatsingen. Daarmee samenhangend zien we een negatieve beleving van de openbare ruimte en een toename van opruimwerkzaamheden. Met proeven zoeken we naar passende maatregelen om vuil in de buitenruimte te voorkomen. We bereiden nieuw beleid voor containerparkjes voor en verwachten hier eind 2019 een besluit over te laten nemen. De extra kosten voor 2019 bedragen € 250.000,-.

Bijstelling kapitaallasten openbare ruimte (V 227)/verrekening met voorziening rioolheffing (N 208)
De kapitaallasten van de investeringen zijn bijgesteld als gevolg van de overloop vanuit 2018 en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2023. De bijstellingen voor het onderdeel riolering worden (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing en vanaf 2020 betrokken bij de tarieven rioolheffing.

Projecten openbare ruimte (V 119)/verrekening met voorziening rioolheffing (N 91)
Vanwege grote prijsstijgingen bij werken in de openbare ruimte is voor € 3.250.000,- aan projecten in 2019 geherprogrammeerd: projecten waren geprogrammeerd in 2019 en komen nu ten laste van 2020 omdat de huidige werkplanning dit mogelijk maakt. Op deze wijze wordt in 2019 budget vrijgespeeld om de grote prijsstijgingen die nu ervaren worden op te kunnen vangen. Dit zal in 2020 effect hebben op de realisatie van projecten.
Daarnaast leidt het periodiek actualiseren van de voortgang van de projecten tot een incidenteel voordeel op de kapitaallasten. Projecten waarvan de realisatie (deels) doorloopt naar 2020 zijn onder andere
de Enschotsestraat rioolboring (€ 2,1 miljoen), Sportlaan Udenhout (€ 1,0 miljoen), Goirkestraat (€ 1,8 miljoen), Quirijnstok fase 3 (€ 1,7 miljoen), Van de Coulsterstraat (€ 0,9 miljoen), Energieweg Udenhout (€ 0,8 miljoen), Tobias Asserlaan (€ 0,5 miljoen). Oorzaken zijn divers zoals aansluiting bij de energietransitie (aardgasvrije wijk Quirijnstok), verbeteringen van het ontwerp in overleg met de buurt, enz.
Er wordt op dit product voor € 6.311.000,- aan investeringen doorgeschoven naar 2020. De kapitaallasten nemen in 2019 af met € 119.000,-. De bijstellingen voor het onderdeel riolering € 91.000,- worden (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening rioolheffing en vanaf 2020 betrokken bij de tarieven rioolheffing.

Omzetten verkeersregelinstallaties (VRI) exploitatie naar investeringen (V 255/N 13)
Conform het BBV moeten investeringsuitgaven als investering worden geraamd met bijbehorend door de raad gevoteerd investeringsbudget. Bij conversie van de laatste actualisatie van het BBV is abusievelijk verzuimd een post in de exploitatie om te zetten naar investeringen. Met deze omzetting valt een exploitatiebudget vrij ter hoogte van € 255.000,-, en wordt voor hetzelfde bedrag een investeringsvoorstel gedaan. Tevens worden de bijbehorende kapitaallasten opgevoerd.

Kernwinkelgebied (V 106)
De aanleg en aanpassing van het kernwinkelgebied worden later dan gepland opgeleverd en leiden daardoor in 2019 tot minder kapitaallasten dan geraamd.

Project Extra aanpak Zwerfafval Nedvang  (N/V 250)
In 2019 nemen we wederom deel aan het project Extra aanpak Zwerfafval wat gedekt wordt uit de Zwerfafvalvergoeding voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Deze raamovereenkomst met Nedvang loopt tot en met 2022.

Overige afwijkingen Openbare ruimte (N 27)

 • Bestrijding schimmeluitbraak dierenopvang (N 25)
 • Onderhoud panden ruimtelijke uitvoering (N 26)
 • Kapitaallasten gladheidsbestrijding (V 24)

Voorstellen

(x € 1.000)

Voorstellen

Soort

Bedrag
2019

Parkeermanagementsysteem Pieter Vreedeplein

IV

350

Vervanging houten bruggen De Blaak

IV

480

Vervangen draaibrug Prinsenhoeve

IV

500

Omzetten budget VRI exploitatie naar investeringen

IV

255

(NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel)

Parkeermanagementsysteem Pieter Vreedeplein

De apparatuur in de parkeergarage Pieter Vreedeplein is in 2007 aangeschaft en is inmiddels afgeschreven. De installatie dient te worden vervangen. Totaal investeringsbudget bedraagt € 700.000,-. Bij de programmabegroting is onvoldoende rekening gehouden met deze investering. Rekening houdend met bestaande investeringsruimte in de begroting wordt een aanvullend investeringsbudget aangevraagd van € 350.000,-.
Met het investeringsbudget wordt gelijktijdig voorzien in het beschikbaar stellen van NFC-technologie (contactloos betalen) in de andere parkeergarages (Emmagarage, Koningsplein, Schouwburg, Tivoli). Het bieden van deze voorziening dient wettelijk per 1 januari 2020 geregeld te zijn. Hierdoor is het noodzakelijk dat de bestaande betaalautomaten en de in- en uitrijdterminals in de parkeergarages worden omgebouwd.

Vervanging houten bruggen De Blaak
In de Blaak worden de komende jaren de houten bruggen gerenoveerd. Hierbij wordt de kwaliteit van de huidige houten constructiedelen beoordeeld en indien mogelijk hergebruikt. De nieuwe toegepaste houten constructiedelen zijn voorzien van een FSC-certificaat. Met herwaardering van de bestaande materialen en toepassing van FSC-hout wordt mede invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Tilburg.
In het beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg' is opgenomen dat voor het areaal Civiele Kunstwerken alleen exploitatiebudget beschikbaar is voor onderhoud. Bij groot onderhoud vragen we een investeringsbudget aan. De afschrijving van deze investering wordt gedekt uit de beschikbare exploitatiebudgetten van Civiele Kunstwerken en wordt vanaf het jaar van realisatie van de bruggen ingezet.

Vervanging draaibrug Prinsenhoeve
In 2020 staat het groot onderhoud gepland aan de draaibrug Prinsenhoeve, waarbij de draaibrug zelf, het remmingwerk en de aanwezige land- en scheepvaartseinen worden gerenoveerd.
Ook wordt gedurende deze werkzaamheden een alternatief voor de huidige handbediening gerealiseerd.
In het beheerbeleidsplan 'Tilburg op weg' is opgenomen dat voor het areaal Civiele Kunstwerken alleen exploitatiebudget beschikbaar is voor onderhoud. Bij groot onderhoud vragen we een investeringsbudget aan. De afschrijving van deze investering wordt gedekt uit de beschikbare exploitatiebudgetten van Civiele Kunstwerken en wordt vanaf het jaar van realisatie van de brug ingezet.

Omzetten budget verkeersregelinstallaties VRI exploitatie naar investeringen
Conform het BBV moeten investeringsuitgaven als investering worden geraamd met bijbehorend door de raad gevoteerd investeringsbudget. Bij conversie van de laatste actualisatie van het BBV is abusievelijk verzuimd een post in de exploitatie om te zetten naar investeringen. Met deze omzetting valt een exploitatiebudget vrij ter hoogte van € 255.000,-, en wordt dit als investeringsbudget aangevraagd en tevens zijn de kapitaallasten opgevoerd.