Tussenrapportage 2019

Duurzame stad

Financiën

Resultaat

 (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

Duurzame stad

2019

2020

2021

2022

2023

Groen

 • Compensatieverplichtingen bomen

142 V

-

142 N

-

-

 • Compensatieverplichtingen bomen (onttrekking aan reserve bomen)

142 N

-

142 V

-

-

 • Overig Groen

20 V

1 N

1 V

-

38 N

Mobiliteit

 • Fasering Wilhelminakanaal fase 1,5

605 V

605 N

-

-

-

 • Fasering Wilhelminakanaal fase 1,5 (bijdrage uit Reserve Bovenwijkse Voorzieningen)

605 N

605 V

-

-

-

 • Fasering Halve rotonde Molenstraat (Akker - Heikant)

250 V

250 N

-

-

-

 • Fasering Halve rotonde Molenstraat (Akker - Heikant) bijdrage uit reserve Bovenwijkse Voorzieningen

250 N

250 V

-

-

-

 • Fasering Mortel aanleg randweg

1.365 V

1.365 N

-

-

-

 • Fasering Mortel aanleg randweg (bijdrage uit reserve Bovenwijkse Voorzieningen)

1.365 N

1.365 V

-

-

-

 • Tour de Force (GF)

44 N

-

-

-

-

 • Overige afwijkingen Mobiliteit

14 V

28 V

21 N

14 N

74 N

Gebouwenexploitatie

 • Bijstelling n.a.v. afronding project zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

269 N

269 N

269 N

269 N

269 N

 • Bijstelling exploitatie Winkelplint

358 N

-

-

-

-

 • Bijstelling exploitatie Sk1

366 N

884 N

856 N

836 N

836 N

 • Bijstelling exploitatie Sk2

3 V

380 N

380 N

571 N

571 N

 • Boekwinst verkopen

479 V

-

-

-

-

 • Aankoop parkeergarage Emmapassage

70 V

107 V

116 V

119 V

119 V

 • Gevelplaten MFA de Dirigent

62 N

-

-

-

-

 • Herijking gebouwenexploitatie

85 N

14 N

15 N

15 N

15 N

Duurzaamheid, milieu en afval

 • Verhoging afvalstoffenbelasting

121 N

121 N

121 N

121 N

121 N

 • GFT vaker ophalen in zomer via extra 140 ltr GFT container

63 V

24 V

31 V

31 V

31 V

 • Lagere lasten en baten milieustraat

210 N

170 N

170 N

170 N

170 N

 • Kapitaallasten BAT

102 V

45 V

6 V

 3 N

37 N

• Verrekening met reserve/voorziening Afvalstoffenheffing en tarief Afvalstoffenheffing

210 V

280 V

313 V

323 V

352 V

 • Fasering energetische maatregelen sociale woningbouw

1.822 V

249 N

1.484 N

89 N

-

 • Fasering energetische maatregelen sociale woningbouw (bijdrage reserve herstructurering)

1.822 N

249 V

1.484 V

89 V

-

 • Convenant middelen Bodem

3.000 V

-

3.000 N

-

-

 • Convenant middelen Bodem (onttrekking aan reserve)

3.000 N

-

3.000 V

-

-

Totaal Duurzame stad

554 N

1.355 N

1.365 N

1.526 N

1.629 N

Toelichting financiële mutaties:

Compensatieverplichtingen bomen (V/N 142)
Eerst nadat het fietspad op het Pieter Vreedeplein is verlegd worden bomen geplaatst. De huidige verwachting is dat dit in 2021 kan plaatsvinden. De in 2019 voorziene onttrekking aan de reserve Bomen schuift hierdoor eveneens op.

Overige afwijkingen Groen (V 20)

 • Kapitaallasten groen (V 18)
 • Kapitaallasten projecten openbare ruimte (V 2)      

Fasering Wilhelminakanaal fase 1,5 (V/N 605)
Aanvullende besluitvorming omtrent realisatie fase 1,5 wordt eind 2019 verwacht. Verwachting is dat uitgaven op zijn vroegst volgen in 2020. De bijdrage uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen wordt doorgeschoven van 2019 naar 2020.

Fasering Halve rotonde Molenstraat (Akker - Heikant) (V/N 250)
De beoogde rotonde is gekoppeld aan de gebiedsontsluitingsweg Koningsoord. Deze ontsluitingsweg is eind 2019 gereed. Vervolgens wordt in maart 2020 de rotonde aangelegd en deze zal in datzelfde jaar worden afgerond. De bijdrage uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen t.b.v. de halve rotonde Molenstraat wordt daarom 1 jaar doorgeschoven van 2019 naar 2020.

Fasering Mortel aanleg randweg (V/N 1.365)
De aanleg van de gebiedsontsluitingsweg Den Bogerd volgt de woningbouwontwikkeling. De laatste fase staat gepland voor eind 2019/begin 2020. Van het budget schuift daarom 50% naar 2020. Mogelijk is niet het hele budget nodig. Dit weten we na afronding van de aanbesteding (zomer/najaar 2019). Als hier duidelijkheid over is bij de begroting 2020, wordt het daarin meegenomen.

Tour de Force (GF) (N 44)
Wij ontvangen € 44.000,- voor de uitvoering van het programma Beter Benutten Regionale Pakketten. De bijdrage is voor de uitvoering van de Tour de Force (Fietsberaad). De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Overige afwijkingen Mobiliteit (V 14)

 • Kapitaallasten verkeer en vervoer (V 3)
 • Kapitaallasten projecten openbare ruimte (V 11)

Bijstelling project zonnepanelen (N 269)
In 2016 is het project zonnepanelen op gemeentelijke daken gestart. Bij aanvang is uitgegaan van een investeringsvolume van € 10 miljoen in zonnepanelen, met bijbehorende subsidie-inkomsten en vergoedingen vanuit huurders. Er zijn uiteindelijk minder m 2 panelen geplaatst i.v.m. positie van de panelen op de daken en bijbehorend rendement en in verband met dakconstructies die vaak minder m 2 panelen aankonden. Hierdoor hebben we minder kosten gemaakt, maar ontvangen we ook minder subsidie en minder bijdragen in de servicekosten. Daarnaast heeft er een correctie moeten plaatsvinden op de af te dragen BTW van het project. Per saldo worden de geplaatste panelen nog steeds in 15 jaar terugverdiend, echter is het jaarlijkse exploitatievoordeel lager dan begroot.

Bijstelling exploitatie Winkelplint (N 358)
Door latere oplevering van Stadskantoor 1, wordt ook de Winkelplint later in gebruik genomen. Dit heeft een negatief effect op de gebouwenexploitatie. Echter is in 2016 besloten dat het positieve exploitatieresultaat van de Winkelplint wordt ingezet als bijdrage in de kapitaallasten van het openbare gebied van de herontwikkeling Kernwinkelgebied. Omdat er nog geen exploitatievoordeel is in 2019, kan dit ook niet bijgedragen worden. Nog niet alle kapitaallasten voortvloeiend uit de aanleg en aanpassing in het openbare gebied van het kernwinkelgebied landen in 2019 omdat die ook later dan gepland worden opgeleverd. Er valt daardoor een stuk kapitaallasten budget vrij ten gunste van de algemene middelen (zie programma Vitale stad).
Het nadeel van de effecten op de Winkelplint worden gecompenseerd met het vrijvallende huurbudget van Faciliteiten door de ontwikkelingen op  SK1 en SK2 in 2019 (zie onderdeel bedrijfsvoering).

Bijstelling exploitatie Stadskantoor 1 (SK1) en Stadskantoor 2 (SK2) (N 366/V 3)
N.a.v. de laatste besluiten van de bouw SK1 en SK2 worden de budgetten in de gebouwenexploitatie herijkt. Van deze herijking maken onderdeel uit de effecten van het uitstellen van de oplevering SK1, het verlagen van de huur door verlaging van de interne rekenrente van 3,5% naar 0% en van de hogere bouwkosten. Deze effecten laten een nadeel zien binnen de gebouwenexploitatie van € 363.000,- in 2019 oplopend tot een nadeel van € 1.407.000,- in 2022 en verder.
Hiertegenover staat dat binnen de bedrijfsvoering een voordeel ontstaat op de huur. Vanaf 2019 is er sprake van een structureel voordeel van € 1.322.000,- ten gunste van de algemene middelen. De nadelen bij het product Gebouwenexploitatie vallen weg tegen de voordelen in de centrale bedrijfsvoeringsbudgetten tot 2022. Vanaf dat moment is er een netto begroot structureel nadelig effect van € 85.000,- op de gemeentebegroting door verhoging van de OZB en verzekeringslasten als gevolg van de hogere bouwkosten.

Incidentele boekwinst verkoop pand Nijverstraat (V 479)
De verkoop van een pand in de gebouwenexploitatie met een lage boekwaarde levert een incidentele boekwinst op van € 479.000,-.

Aankoop parkeergarage Emmapassage (V 70)
De aankoop van de parkeergarage Emmapassage gebeurt in fases tot 2021. Tot die tijd wordt de garage verbouwd door de verkoper Wereldhave. Hierdoor hoeft de garage niet meer gehuurd te worden, wat een voordeel oplevert in de exploitatie. Hiervoor in de plaats komen de kapitaallasten van de aankoop van de garage. Doordat er tot 2021 minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de parkeergarage krijgt de afdeling Ruimtelijke Uitvoering korting op de huur naar rato van het gemiste aantal parkeerplaatsen. Per saldo is het positieve effect op de exploitatie € 70.000,- in 2019 oplopend naar een structureel voordeel van € 119.000,- in 2022. Naar aanleiding van de accountantsrapportage over de Jaarrekening 2018, werken we de exacte afschrijvingstermijnen en de financiële verwerking van het recht van opstal voor de parkeergarage uit.

Gevelplaten MFA de Dirigent (N 62)
Vanwege ontwerp- en constructiefouten zijn gevelplaten van het dak van MFA de Dirigent losgelaten en zijn er enkele van het dak gevallen. Om de veiligheid te waarborgen worden de gevelplaten opnieuw en anders bevestigd. De voorlopig geraamde totale kosten zijn € 150.000,-. Conform de verdeelsleutel is de begrote bijdrage van de gemeente € 61.500,-. Deze kosten kunnen niet worden verhaald.

Herijking gebouwenexploitatie (N 85)

Het overige saldo van baten en lasten is het resultaat van administratieve bijstellingen in de gebouwenexploitatie.

Verhoging afvalstoffenbelasting (N 121)
De afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van restafval is € 0,73 per ton hoger dan geraamd. De extra verhoging is pas na het gereed komen van de begroting bekend geworden. Voor Tilburg betekent dit € 121.000,- extra kosten.

GFT vaker ophalen in zomer via extra 140 ltr GFT container (V 63)
Op 25 maart 2019 heeft de Raad besloten om bij maximaal 2.500 huishoudens vaker GFT op te halen in de zomer via een extra 140 ltr GFT container en om de kosten voor 2019 te dekken ten laste van de voorziening/egalisatiereserve Afvalstoffenheffing (besluit nr. 2019/804). De kosten waren voor 2019 begroot op € 148.000,-, € 98.000,- voor de jaren 2020 en verder. Inmiddels is de aanmeldtermijn voor 2019 gesloten en zijn er 544 aanvragen ontvangen. Aanmelden voor 2020 blijft wel mogelijk. We verwachten voor 2020 ca. 500 nieuwe aanvragen. De kosten worden voor 2019 nu geraamd op € 85.000,-, € 65.000,- in 2020 en structureel € 58.000,-. Dit levert in 2019 een voordeel op van € 63.000,-.

Lagere lasten en baten milieustraat (N 210)
De baten (opbrengsten) zijn in 2019 € 250.000,- en structureel € 210.000,- lager door de volgende oorzaken:
Vanaf 2019 zijn er nieuwe tarieven voor afval op de milieustraat. Grondstoffen kunnen gratis worden ingeleverd en er moet betaald worden voor restafval en bouw- en sloopafval. Er is t/m april minder restafval ingeleverd dan begroot. In het grof restafval blijkt het aandeel van meubilair - dat gratis kan worden aangeboden - hoger dan geraamd. De invoering van nieuwe tarieven draagt bij aan het halen van de VANG-doelstelling (minder restafval).
Doordat er minder restafval is ingeleverd dan begroot is, is er een nadeel van € 210.000,- op de baten. Naar verwachting is dit structureel. Aanpassingen van tarieven bij de milieustraat is niet wenselijk omdat de drempel om afval naar de milieustraat te brengen daarmee te hoog wordt wat tot ongewenste effecten zal leiden.
De aanpassingen aan de milieustraat kosten meer tijd dan verwacht o.a. het aanbrengen van de nieuwe weegbrug. In januari kon daardoor niet worden gewogen - en betaald. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 40.000,-.

Het minder aangeleverde (grof) restafval leidt aan de andere kant ook tot een voordeel op de verwerkingskosten van € 40.000,-. Naar verwachting is dit ook structureel.

Bovenstaande betekent per saldo een nadeel in 2019 van € 210.000,-, structureel € 170.000,-.

Kapitaallasten BAT (V 102)
De kapitaallasten zijn meerjarig bijgesteld op grond van de geactualiseerde vervangingsplanning met verschuivingen van investeringen over de jaren en de toevoeging van de nieuwe jaarschijf 2023.

Verrekening met reserve/voorziening Afvalstoffenheffing (V 210)
De herijking van de afvalstoffenbelasting, de bijstelling van de kapitaallasten en de kosten van het GFT vaker ophalen en milieustraat worden (incl. fictieve btw) verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing (N € 107.000,-) en egalisatiereserve afvalstoffenheffing (V € 317.000,-). Vanaf 2020 worden deze bijstellingen betrokken bij het tarief van de afvalstoffenheffing.

Fasering energetische maatregelen sociale woningbouw (V/N 1.822)
Het verloop van de bijdragen uit de reserve herstructurering ten behoeve van de energetische maatregelen  sociale woningbouw (subsidiebijdragen aan woningcorporaties in kader van de energietransitie) is geactualiseerd. Op basis hiervan worden lagere uitgaven verwacht in 2019 en hogere uitgaven in de jaren daarna.

Convenant middelen Bodem (V/N 3.000)
De beschikbare middelen Bodem voor de aanpak van spoedlocaties in het bestedingsplan reserve Bodem, lucht en geluid brengen we in overeenstemming met de actuele planning aanpak spoedlocaties. Wegens
verstrekking van aanvullende bodemmiddelen en vertraging in de onderzoeksfase naar mogelijke
bodemsanering verschuift een deel van de saneringen naar 2021.

Voorstellen

(x € 1.000)

Voorstellen

Soort

Bedrag
2019

Pilots GFT hoogbouw

NB

N/V 57

Actualisering investeringsraming BAT

IV

155

Vervanging dak Hall of Fame

IV

550

(NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel)

Pilots GFT hoogbouw
Bij de behandeling Discussienota Afval door raadscommissie op 21 januari 2019 heeft het college opdracht van de raad gekregen om het grote verschil in afvalscheiding tussen laag- en hoogbouw aan te gaan pakken. GFT vormt een fors deel van het ingezamelde restafval, ook in de hoogbouw. Het college heeft in mei besloten
om via pilots voor GFT-inzameling in de hoogbouw te onderzoeken hoe we dit GFT gescheiden kunnen inzamelen. De pilots GFT hoogbouw zijn opgenomen in het spoorboekje dat in de raadsvergadering van 25 maart j.l. aan de raad is voorgelegd. De pilots lopen van 1 oktober 2019 tot 31 augustus 2020. De kosten bedragen in 2019 € 57.000,- en zullen worden gedekt vanuit de voorziening afvalstoffenheffing. In 2020 bedragen de kosten € 23.000,- die ten laste van de afvalstoffenheffing worden gebracht. De bijstelling voor 2020 wordt meegenomen bij de begroting 2020.

Actualisering investeringsraming BAT
De investeringsraming van het BAT is meerjarig bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van de vervangingsinvesteringen. Het betreft diverse kleine aanpassingen, per saldo € 155.000,- meer. De aanpassingen voor 2020 e.v. worden meegenomen bij de begroting 2020.

Vervanging dak Hall of Fame
Momenteel is het dak van het gebouw waar de Hall of Fame (HoF) in gehuisvest is, in zeer slechte staat. Het regent er doorheen en is onveilig. Een niet permanente oplossing is relatief al duur (€ 300.000,-). Tegelijkertijd zijn er toekomstplannen met het gebouw, maar is nog niet exact bekend wat deze zijn en zijn er ook nog geen middelen voor beschikbaar gesteld. De voorbereiding van de vervanging kost veel tijd omdat het een monument betreft. Om het benodigde tempo te kunnen houden, wordt thans een investeringsbudget voor de vervanging van het dak aangevraagd van € 550.000, gebaseerd op een permanente oplossing van de problematiek. De uitvoering wordt voorbereid en wordt afgestemd met de toekomstvisie voor de HoF. We zorgen dat de dakvervanging zo spoedig mogelijk uitvoeringsgereed is (naar verwachting in oktober/november). De realisatie zal direct vanaf dat moment worden uitgevoerd tenzij op dat moment duidelijk is dat dit niet past in de besluitvorming over de toekomst van de HoF.

In het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is rekening gehouden met een renovatie van het dak maar deze vervanging is aangehouden i.v.m. de onzekerheid over de toekomst van de HoF. Bij een vertrek van de HoF of juist een verhoogd dak is een investering in een nieuw dak een forse desinvestering. Zonder de huidige urgentie zou uitvoering op z'n vroegst in 2020 plaatsvinden maar die wordt door de lekkageproblemen van dit voorjaar nu naar voren gehaald.