Tussenrapportage 2019

Inclusieve stad

Financiën

Resultaat

- (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

Inclusieve stad

2019

2020

2021

2022

2023

Onderwijs

 • Onderwijshuisvesting

432 V

397 N

632 N

138 N

91 N

 • VSV budget - TBSD

100 V

-

-

-

-

 • Kindgebonden financiering peutervoorziening - TBSD

860 V

-

-

-

-

 • Subsidie Nexus - TBSD

30 V

-

-

-

-

 • Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)*

990 N

-

-

-

-

Bestaanszekerheid

 • Kwijtschelding

100 V

-

-

-

-

 • Tegenpost kwijtschelding  (ASH en RH)

93 N

Zelfredzaamheid

 • Wachtlijsten maatschappelijke opvang - TBSD

143 N

-

-

-

-

 • Ondersteuning Toegang - TBSD

432 N

 • Maatschappelijke steunsystemen - TBSD

142 V

142 V

142 V

142 V

142 V

 • Veteranenhuis - TBSD

90 N

30 V

30 V

30 V

-

 • Maatpact - TBSD

2.500 N

 • Inzet Investeringsreserve Sociaal Domein - TBSD

2.500 V

 • Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)*

523 V

172 N

172 N

172 N

142 N

 • Vrouwenopvang (GF)

119 N

-

-

-

-

 • Gezond in de Stad (GF)

80 N

-

-

-

-

 • Taalniveau statushouders (GF)

251 N

-

-

-

-

 • Wmo 2015 (GF)

786 N

-

-

-

-

 • Geweld hoort nergens thuis (GF)

425 N

-

-

-

-

 • Maatschappelijke begeleiding (GF)

232 N

-

-

-

-

Werk en inkomen

 • BUIG Uitgaven - TBSD

1.175 V

1.175 V

1.175 V

1.175 V

1.175 V

 • BUIG Inkomsten - TBSD         

1.175 N

1.175 N

1.175 N

1.175 N

1.175 N

 • Participatiebudget - TBSD

1.000 V

-

-

-

-

 • Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)*

1.000 N

-

-

-

-

 • Bonus beschut werk (GF)

214 N

-

-

-

-

 • Participatie (GF)

998 N

-

-

-

-

 • Re-integratie (GF)

148 N

-

-

-

-

Passende ondersteuning

 • Hulp aan huis - TBSD

800 N

800 N

800 N

800 N

800 N

 • Woningaanpassingen - TBSD

550 N

-

-

-

-

 • Beschermd wonen - TBSD

1.800 V

-

-

-

-

 • Beschermd wonen (GF)

1.740 N

-

-

-

-

 • Project Resultaat gerichte inkoop Wmo - TBSD

500 V

-

-

-

-

 • Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)*

950 N

800 V

800 V

800 V

800 V

 • Maatschappelijke opvang (GF)

39 V

-

-

-

-

 • Cliëntondersteuning WMO (GF)

486 N

-

-

-

-

 • Wmo Huishoudelijke verzorging (GF)

228 N

-

-

-

-

Jeugdhulp

 • Hefboom verbinding onderwijs - jeugdhulp - TBSD

705 N

-

-

-

-

 • Inzet Investeringsreserve Sociaal Domein - TBSD

705 V

-

-

-

-

 • Jeugdhulp; afrekening PGB 2017 - TBSD

500 V

500 V

-

-

-

 • Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)*

500 N

500 N

 • Voogdij/18+ (GF)

405 N

-

-

-

-

 • Jeugdhulp (GF)

6.286 N

-

-

-

-

Sport

 • Kapitaallasten product Sport (MIP)

66 V

57 V

25 V

16 N

11 V

 • Tijdelijke sporthal (Blaashal) Berkel-Enschot: lasten

18 N

35 N

35 N

35 N

35 N

 • Tijdelijke sporthal (Blaashal) Berkel-Enschot: baten

18 V

35 V

35 V

35 V

35 V

 • Sportakkoorden (GF)

15 N

-

-

-

--

Totaal Inclusieve stad

11.869 N

340 N

607 N

154 N

80 N

Toelichting financiële mutaties:

Herijking onderwijshuisvesting (V 432)
De voorzieningen opgenomen in de vastgestelde huisvestingsprogramma's tot en met 2019, alsmede de overige lasten en baten van de onderwijshuisvesting, zijn geactualiseerd en geïndexeerd naar prijspeil 2019. Samengevat bedragen de structurele budgettaire consequenties:

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Kapitaallasten

20

-28

30

138

91

Overige lasten/baten

-452

425

602

0

0

Totaal

-432

397

632

138

91

Het nadeel op de kapitaallasten is het resultaat van de berekening van de kapitaallasten op basis van de werkelijke investeringen tot en met 2018 en de geactualiseerde investeringsbudgetten 2019, inclusief overgehevelde restantkredieten uit 2018. De overige baten en lasten betreffen onder meer huurvergoedingen, OZB, verzekeringen, de klokuurvergoeding voor het gymnastiekonderwijs, materiële exploitatiekosten en opbrengsten wegens medegebruik of verhuur.
Het voordeel in 2019 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de vertraging van de nieuwbouw van het Koning Willem II college waardoor de lasten voor tijdelijke huisvesting die waren opgenomen voor 2019 en 2020 en de sloopkosten in 2019 een jaar opschuiven. Daarnaast zijn er in 2019 kosten opgenomen voor noodlokalen en aanpassing openbaar gebied voor Onderwijs Centrum Leijpark en basisschool Rennevoirt.

VSV middelen  (V 100)
Dit budget wordt in 2019 niet gebruikt omdat de rijksmiddelen VSV toereikend zijn. Vanaf 2020 is dit budget nodig om de huidige maatregelen VSV, nu bekostigd door het Rijk, te kunnen blijven uitvoeren.

Kindgebonden financiering peutervoorziening (V 860)
De Tilburgse peutervoorziening wordt deels uit rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en deels uit de algemene middelen gefinancierd. Het OAB-budget wat we vanaf 2019 ontvangen vanuit het Rijk is hoger dan voorgaande jaren. Dit geeft ruimte om voor de realisatie van de Tilburgse peutervoorziening meer geld te onttrekken uit de rijkssubsidie OAB en minder uit de algemene middelen. Een groot deel van de algemene middelen voor de peutervoorzieningen kunnen daardoor in 2019 vrijvallen. In 2019 zetten we extra in op toeleiding van peuters naar de peutervoorzieningen. Naar verwachting leidt dit in de toekomst tot hogere deelname van peuters aan de peutervoorziening. Mogelijk zijn de OAB-middelen in de toekomst niet voldoende toereikend om de kosten voor de peutervoorziening volledig te kunnen financieren. Daarom laten we het deel uit de algemene middelen vooralsnog alleen voor 2019 vrijvallen.  

Subsidie Nexus (V 30)
Het Nexus Instituut heeft geen zetel meer in Tilburg en organiseren hier geen activiteiten meer. Voor 2019 hebben zij geen subsidie-aanvraag gedaan.

Kwijtschelding (V 100/N 93)
Op dit moment is het aantal aanvragen in 2019 nog niet bekend. We verwachten dat het aantal te ontvangen aanvragen voor kwijtschelding voor 2019 vergelijkbaar zal zijn met het aantal ontvangen aanvragen in 2018. Dit aantal berekend tegen de tarieven voor 2019 zal naar verwachting leiden tot een voordeel van € 100.000,-.
In dit voordeel op kwijtschelding zit een bedrag van € 82.000,- welke teruggestort zal worden in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing en € 11.000,- in de egalisatiereserve rioolheffing.

Wachtlijsten maatschappelijke opvang (N 143)
De druk op het Vangnet blijft toenemen en de wachtlijst van de maatschappelijke opvang bedroeg eind 2018 ongeveer 100 cliënten. Om onze doelstellingen van het Vangnet "niemand slaapt op straat" en "inwoners in acute nood kunnen te alle tijden terecht bij de opvang" waar te kunnen maken zijn er tijdelijk 16 extra plekken gefinancierd. Hiervoor hebben we € 470.000,- extra toegekend aan de maatschappelijke opvang. Door verschuivingen binnen het vangnet hebben we de bijdrage kunnen verlagen naar € 143.091,-.
Hiermee is de transformatie-opgaaf in het sociaal domein incidenteel met € 143.091,- verhoogd.

Ondersteuning Toegang 1 e helft 2019 (N 432)
De transformatie-opgave in het sociaal domein is een continue dynamisch proces wat de komende jaren nog niet is afgerond. Het veranderproces kost veel tijd van professionals in de toegang omdat hier leerruimte voor nodig is om kwaliteit te leveren. Hierdoor zijn een aantal knelpunten in de toegang ontstaan zoals de wachttijd tot het eerste gesprek, de stijging van het aantal ondersteuningsvragen en onvoldoende tijd voor sociale netwerkversterking. Om deze knelpunten op te vangen is er tijdelijk (voor de eerste 6 maanden van dit jaar) extra capaciteit (7 fte plus 2 fte management) toegevoegd aan de huidige formatie van de toegang ter grootte van € 432.000,-. Hiermee is de transformatie-opgaaf in het sociaal domein incidenteel met € 432.000,- verhoogd.

Maatschappelijke steunsystemen (V 142)
De afgelopen 2 jaar (2017 en 2018) is geconstateerd dat de behoefte aan praktische thuisbegeleiding, een vorm van ondersteuning binnen maatschappelijke steunsystemen die door Thebe wordt ingezet, structureel is afgenomen. Als gevolg hiervan is het PVE voor 2019 naar beneden bijgesteld met € 142.000,- en kan dit structureel doorgevoerd worden. Hiermee is de transformatie-opgaaf in het sociaal domein structureel met € 142.000,- verlaagd.

Veteranenhuis (N 90)
In de Programmabegroting 2018 is voor de periode van 5 jaar (2018-2022) een subsidie van maximaal €40.000,- per jaar beschikbaar gesteld aan de Stichting Veteranen Hart van Brabant voor het realiseren van een inloopvoorziening in Tilburg voor veteranen. De stichting heeft hiervoor een geschikte locatie gevonden en dit gebouw aan de Matterhornstraat is daarvoor aangekocht. Op 27 februari 2019 heeft u besloten om de jaarlijkse subsidie voor 5 jaar gedeeltelijk om te zetten naar een eenmalige subsidie om de aankoop, verbouwing en vaste lasten te kunnen betalen.

Maatpact (N/V 2.500)
Eind 2018 hebben de portefeuillehouders Sociaal Domein van de Regio Hart van Brabant besloten om intensiever met elkaar te gaan samenwerken in het Sociaal Domein via het zogenaamde "Maatpact". Er is de ambitie uitgesproken om hiervoor € 10 miljoen aan bureaucratievrije middelen vrij te maken in de regio. Om snel van start te kunnen gaan met deze aanpak heeft de gemeente Tilburg een startkapitaal van € 2.500.000,- beschikbaar gesteld vanuit de reserve investeringsfonds sociaal domein, met de verwachting van kostenbesparing op zorg voor de nabije toekomst. Met deze investering beogen we vanaf 2020 een rendement van € 0,7 miljoen te besparen oplopend tot € 2,0 miljoen structureel in 2022.
Het startkapitaal bestaat uit € 500.000,- projectkosten en € 2.000.000,- voorfinanciering van het benodigde ontschot maatwerkbudget. Uiteindelijk komen alleen de incidentele projectkosten ten laste van de reserve investeringsfonds sociaal domein. De totale financiering van het project wordt regionaal middels een verdeelsleutel verrekend.

Vrouwenopvang (GF) (N 119)
De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang is structureel verhoogd met landelijk € 2,5 miljoen per jaar voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld. Daarnaast ontvangt Tilburg € 50.000,- extra ter compensatie voor de te maken (overhead)kosten voor de financiering van specialistische landelijke functies. Verder wordt de uitkering bijgesteld door het actualiseren van basisgegevens. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Gezond in de Stad (GIDS) (GF) (N 80)
Tilburg heeft zich aangemeld als GIDS-gemeente voor impuls Kansrijke Start (eerste 1.000 dagen van kinderen). Hiervoor ontvangen we € 80.000,-. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Taalniveau statushouders (GF) (N 251)
In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Hiervoor worden extra middelen ad € 251.000,- beschikbaar gesteld. Hiermee wordt tevens beoogd dat gemeenten zich oriënteren op de regierol inburgering zodat een soepele overgang naar het nieuwe stelsel wordt bevorderd. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Wmo 2015 (GF) (N 786)
De loon- en prijsbijstelling 2019 ten behoeve van de Wmo 2015 is toegekend bij de meicirculaire 2019. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Geweld hoort nergens thuis (GF) (N 425)
Voor het programma 'Geweld hoort nergens thuis' wordt een vergoeding van € 75.000,- beschikbaar gesteld voor de centrumgemeente vrouwenopvang. Voor het daadwerkelijk realiseren van een multidisciplinair centrum huiselijk geweld en kindermishandeling onder één dak ontvangen we voor de pilotregio Midden-Brabant een vergoeding van € 350.000,-. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Maatschappelijke begeleiding (GF) (N 232)
Via het gemeentefonds ontvangen we middelen ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

BUIG (V/N 1.175)
In mei is het landelijke "nader voorlopig BUIG budget 2019" bekend gemaakt. Door een landelijke daling van het uitkeringsbestand is dit budget naar beneden bijgesteld t.o.v. van het eerder afgeven "voorlopig budget". De gemeente Tilburg laat tevens ook een daling zien van het uitkeringsbestand. Dit betekent voor de gemeente Tilburg enerzijds een verlaging van de baten op de BUIG van €1.175.000,- (N) en anderzijds een daling van de uitkeringslasten met € 1.175.000,- (V). Dit effect lijkt structureel te zijn voor de komende jaren.

Participatiebudget (V 1.000)
Er worden minder begeleidingsplekken ingekocht bij Sagènn en Diamant-groep als gevolg van minder geschikte kandidaten.

Bonus Beschut werken (GF) (N 214)
Gemeenten ontvangen een financiële stimulans ("bonus") om het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken te vergroten. Op basis van het aantal gerealiseerde en gecontinueerde plekken in 2018 ontvangen we een bedrag van € 213.500,-. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Participatie (GF) (N 998)
De integratie-uitkering is met name gestegen door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2019. Van het beschikbare budget 2019 voor Bonus beschut werk resteert een bedrag van landelijk € 12,671 miljoen dat wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Re-integratie (GF) (N 148)
Toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2019 ten behoeve van Re-integratie klassiek leidt tot een extra budget van € 148.000,-. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Herijking Hulp aan huis (N 800)
Op basis van een uitspraak van de landelijke regiegroep 'Monitoring AMvB reële prijs' heeft Tilburg in de Jaarrekening 2018 met terugwerkende kracht het tarief voor hulp aan huis voor 2018 aangepast van € 24,34 naar € 25,03 (Collegebesluit nr. 31 d.d. 26 februari 2019). In dit besluit is eveneens vastgelegd dat voor 2019 het tarief wordt verhoogd van € 25,03 per uur naar € 26,50. Deze stijging komt voor 2019 uit op een nadeel van € 800.000,- en wordt hier gemeld.
De stijging van het uurtarief ten opzichte van 2018 komt voornamelijk door de verhoging van de inschaling van het personeel die ieder jaar per 1 april plaatsvindt, maar ook door wijzigingen in de Cao zoals de hoogte van de eindejaarsuitkering. Aanbieders zijn verplicht deze stijging te volgen en gemeenten zijn op basis van de AMvB verplicht om deze te financieren.

Hiernaast zijn gemeenten op basis van de AMvB reële prijs verplicht de jaarlijkse tariefstijging op basis van de verhoging van de inschaling van het personeel die van 2018 t/m 2022 jaarlijks plaatsvindt en de wijzigingen in de CAO te volgen. De nieuwe inschaling van het personeel leidt tot een jaarlijkse tariefstijging van ca. 5% tot en met 2022. Dat is een structurele stijging in de lasten van ongeveer € 550.000,- in 2020, 2021 en 2022. Omdat we meerjarig in de begroting de budgetten op constante prijzen ramen wordt hier alleen het effect voor de jaarschijf 2019 gemeld; toekomstige stijging van loon en prijs worden zoveel als mogelijk via de stelpost loon- en prijsvergoeding opgevangen. De werkelijke stijging in de lasten berekenen we jaarlijks op basis van actuele informatie.

Woningaanpassingen (N 550)
We zien in 2019 zowel een toename in het aantal aanvragen voor woningaanpassingen alsmede een toename in de hoogte van de toegekende bedragen. We zien een trend dat mensen steeds langer zelfstandig wonen, waardoor grotere en duurdere aanpassingen nodig zijn. Daarnaast kan het abonnementstarief een verhogend effect hebben op het aantal aanvragen welke ontvangen zijn.

Beschermd wonen (V 1.800)
Bij de septembercirculaire 2018 zijn de rijksmiddelen voor beschermd wonen aangepast naar aanleiding van volume ontwikkelingen. Hierdoor hebben we € 1,4 miljoen extra budget gekregen. Het aantal cliënten in de regio Hart van Brabant is nagenoeg stabiel ten opzichte van 2018. De prognose o.b.v. ons huidige cliëntenbestand laat een verwacht voordeel van € 1,8 miljoen zien.

Beschermd wonen (GF) (N 1.740)
Naast de hierboven genoemde volume ontwikkeling is in de meicirculaire 2019 de loon- en prijsbijstelling voor 2019 toegekend. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Project implementatie resultaat gerichte inkoop Wmo begeleiding (V 500)
Voor 2019 is een implementatiebudget van € 1,2 miljoen begroot, waarvan € 561.400,- voor structurele uitgaven en € 638.600,- voor incidentele uitgaven. De incidentele uitgaven vallen € 300.000,- lager uit, met name door de inzet van eigen medewerkers i.p.v. extra inhuur. De structurele kosten vallen (alleen voor 2019) circa € 200.000,- lager uit doordat de contracten pas op 1 april ingaan en er ingroei is voor wat betreft de inkoop op de nieuwe contracten.

Maatschappelijke opvang (GF) (V 39)
Door het gebruik van actuelere basisgegevens wordt de decentralisatie-uitkering met € 39.000,- verlaagd.
De lagere ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Cliëntondersteuning Wmo (GF) (N 486)
Inwoners van gemeenten hebben op grond van de Wmo 2015 recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning t.b.v. het verhelderen van de ondersteuningsvraag en het verkrijgen van passende ondersteuning. In het Regeerakkoord zijn hiervoor extra middelen vrijgemaakt. Tilburg is geselecteerd om als koploper de functie van onafhankelijke cliëntondersteuning door te ontwikkelen. We ontvangen hiervoor een bedrag van € 486.000,-. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Wmo huishoudelijke verzorging (GF) (N 228)
De loon- en prijsbijstelling 2019 ten behoeve van de Wmo huishoudelijke verzorging is toegekend bij de meicirculaire 2019. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Hefboom verbinding onderwijs - jeugdhulp (N/V 705)
Één van de hefbomen om tot een transformatie in het sociaal domein te komen betreft de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Door een betere samenwerking en inzet van zorg op de schoollocatie op maat is het mogelijk om vroegtijdig problemen bij kinderen te signaleren en te interveniëren zodat problemen van kinderen niet onnodig groter worden. Daarnaast willen we dat kinderen niet hun onderwijs hoeven te onderbreken vanwege een (tijdelijke) hulpvraag. Dit heeft tevens een positief effect op de kosten voor jeugdhulp. Om dit project vorm te geven onttrekken we eenmalig € 705.043,- uit de investeringsreserve sociaal domein. Met deze investering beogen we vanaf 2021 een rendement van € 0,5 miljoen te besparen oplopend tot € 1 miljoen structureel vanaf 2022. Deze rendementen zullen in samenhang worden betrokken bij de Programmabegroting 2020.

Jeugdhulp; afrekening PGB 2017 (V 500)
Bij de Jaarrekening 2018 is het nadelige resultaat structureel doorvertaald t/m 2020. In dit nadelig resultaat zat € 500.000,- incidenteel effect ten gevolge van de afrekening PGB 2017 welke ten onrechte is meegenomen als structureel effect. Dit wordt hier gecorrigeerd.

Voogdij/18+ (GF) (N 405)
Toekenning van loon- en prijsbijstelling leidt tot een extra budget van € 405.000,-. De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Jeugdhulp (GF) (N 6.286)
Het kabinet heeft besloten om extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om € 400 miljoen. De uitkering stijgt hierdoor met € 4,966 miljoen. Toekenning van loon- en prijsbijstelling leidt tot een extra budget van € 1,320 miljoen.
De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Transformatiebuffer Sociaal Domein (TBSD)* (N 2.917)
Veel van de bovenstaande meldingen vallen onder de transformatieopgave Sociaal Domein. Bij de begroting 2019 is afgesproken om mutaties die onder het Sociaal Domein vallen onderling met elkaar te verrekenen. Daarvoor is de reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein gevormd, die gebruikt wordt om de effecten te egaliseren. Bovenstaande meldingen leiden ertoe dat er in 2019 € 2,9 miljoen minder uit de reserve Transformatiebuffer SD onttrokken hoeft te worden. Daarnaast is bij de begroting ook de afspraak gemaakt dat indien de reserve Transformatiebuffer SD volledig is ingezet, eventuele afwijkingen worden afgewenteld op de bestaande structurele taakstelling (tekort) binnen het sociaal domein.

Herijking kapitaallasten product Sport (N 18/V 84)
De kapitaallasten van het product Sport zijn bijgesteld op basis van de overloop vanuit 2018 en een actualisering van de Meerjarige Investeringsplanning (MIP) voor 2019 e.v. Het voordeel is een resultante van de vertraging cq. verschuiving van een aantal in 2018 voorgenomen investeringen en het kritisch afwegen of, hoe, wanneer en tegen welke bedrag vervangingsinvesteringen aan de orde zijn.

Sportakkoorden (GF) (N 15)
Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden hebben wij een verzoek ingediend bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). In dit kader is een uitvoeringsbudget van € 15.000,- beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders (sportformateurs). De ontvangst van de gemeentefondsuitkering wordt verantwoord bij het programma Samen en dichtbij. Het structurele effect betrekken we bij de begroting 2020.

Voorstellen

(x € 1.000)

Voorstellen

Soort

Bedrag
2019

Onderwijshuisvesting

IV

4.569

Ondersteuning Toegang 2 e helft 2019

NB

N/V 432

Huisvesting Toegang

NB

N/V 396

Meerjaren investeringsraming Sportbedrijf

IV

1.380

Tijdelijke sporthal (blaashal) Berkel-Enschot

IV

375

(NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel)

Onderwijshuisvesting
In 2018 is het huisvestingsprogramma 2019 definitief vastgesteld. Een aantal voorzieningen uit het huisvestingsprogramma zijn nog niet opgenomen in de begroting (€ 1,8 miljoen). Dit betreft de voorziening voor de aanpassing van het schoolgebouw van basisschool Huibeven ten behoeve van de fusieschool Huibeven/Heerevelden ad € 800.000,-, de uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool Christoffel ad € 73.000,- en het aanvullende budget van € 125.000,- voor de uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool Tilliander. Tot slot is er een voorziening van € 847.000,- opgenomen voor de aanpassing van het schoolgebouw Pastoriestraat 1 ten behoeve van de ingebruikname van dit schoolgebouw als dislocatie voor basisschool de Stappen.
Het overige deel ad € 2,7 miljoen betreft het indexeren van de investeringsbudgetten om ze op het prijspeil 2019 te brengen.

Ondersteuning Toegang 2 e helft 2019
Op 11 december 2018 heeft het College besloten 9 fte extra toe te kennen aan de coöperatie Toegang voor de periode van zes maanden. Deze tijdelijke contracten lopen de komende periode af. De opdracht aan de coöperatie Toegang was daarnaast om in het voorjaar 2019 via een formatie calculatiemodel inzichtelijk te maken welke formatie nodig is voor de basis werkprocessen van de toegang. Het formatie calculatiemodel is nog niet afgerond. De verwachting is dat dit uiteindelijk in het najaar 2019 wordt opgeleverd.
Tegelijkertijd zien we dat het aantal ondersteuningsvragen ook in 2019 stijgt. Over 2018 zagen we bijvoorbeeld al een toename van 12% van het aantal beschikkingen jeugdzorg via de Toegang en daarmee een toename van het aantal jongeren wat zich meldt bij één van de Toegangsloketten. In 2019 zet deze trend zich door met gemiddeld 100 extra aanvragen per maand. Ook vanuit Veilig Thuis stijgt het aantal doorverwijzingen. In vergelijking met het laatste kwartaal 2018 is er sprake van een toename van ruim 15 extra complexe zaken per maand. Zaken die gemiddeld veel meer tijd vergen. Hierdoor blijft de wachttijd voor inwoners onverminderd hoog. Het continueren van de tijdelijke formatie van 9 fte is om reden van dienstverlening aan inwoners op dit moment noodzakelijk. De verwachting is dat in het najaar 2019 de eerste acties uit het Ontwikkelplan resultaat gaan opleveren waardoor er efficiënter en sneller gewerkt kan worden. In juni 2019 is een lean consultant gestart voor het maken van efficiëntere werkprocessen en worden wijzigingen doorgevoerd in de werkzaamheden om sneller te kunnen werken (zgn fast lanes). Incidentele kosten: € 432.000,- voor 9 fte continueren voor de komende zes maanden (juli-december). De dekking komt ten laste van de transformatie-opgave Sociaal Domein.

Huisvesting Toegang
Het afgelopen jaar is gewerkt aan een Huisvestingsplan Toegang omdat de huidige locaties niet voldoende geëquipeerd zijn om alle Toegang professionals te huisvesten. Het is op dit moment op alle locaties onmogelijk om met alle professionals samen te werken. Fysieke samenwerking tussen professionals is noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de wijkteams en de integrale werkwijze tussen de verschillende disciplines van IMW, GGD, MEE, Loket Z en Werk & Inkomen. Op de meeste wijkteams kan volstaan worden met de huur van extra ruimten. Voor de teams Noord en Oud-Noord geldt dat de locatie te klein is en moet er verbouwd worden. Voor team Noord wordt gebruik gemaakt van MFA De Dirigent. Naast dat deze locatie niet toereikend is voor het aantal medewerkers, wordt er overlast ervaren van de gymzaal op de 1 e verdieping. Er is gekeken naar andere huisvestingsopties in Tilburg Noord maar er zijn geen locaties beschikbaar met een maatschappelijke bestemming en/of voorzien niet in de ruimtevraag voor de Toegang. Daarnaast zijn in de MFA's ook samenwerkingspartners gevestigd waardoor MFA De Symfonie de voorkeur heeft. De Symfonie biedt voldoende ruimte voor de huisvesting van de twee wijkteams die deze locatie als vaste uitvalsbasis zullen gaan gebruiken voor Tilburg Noord en Berkel Enschot en Udenhout. De MFA is gezien de locatie goed gesitueerd om als uitvalsbasis te fungeren voor deze wijken. Om deze locatie geschikt te maken voor deze functie moeten er wel aanpassingen uitgevoerd worden. De kosten van de verbouwing bedragen naar schatting € 265.036,-. De verhuizing uit de Dirigent door de Toegang betekent dat er ruimte vrij komt voor verhuur die eventueel deels ingezet kan worden voor de ouderkamer. Die is momenteel in de basisschool Aboe el Chayr gehuisvest, maar door het groeiend leerlingenaantal heeft de school deze lokalen zelf dringend nodig. Ook andere partijen hebben belangstelling voor de ruimtes in de Dirigent. We ondersteunen daarom deze noodzakelijke beweging naar de Symfonie. Dan kunnen professionals daadwerkelijk fysiek met elkaar samenwerken waardoor de Toegang de integrale samenwerkingsopdracht die ze van de gemeente hebben gekregen, kan uitvoeren. De verhuizing zorgt voor een goede oplossing in de Symfonie, want daar staat al geruime tijd ruimte leeg. Voor Oud Noord geldt ook dat de locatie te klein is voor het team van de Toegang. Om voldoende ruimte te bieden aan alle werknemers wordt meer werkruimte gecreëerd op de 1 e verdieping. Daarnaast wordt elders in het gebouw aanvullende ruimte gehuurd. Daarnaast passen we, in opdracht van de raad, de entree aan van het Toegangsloket. De entree van de Toegang in de Poorten maakt nu een hele gesloten indruk aan de buitenkant. Ook deze aanpassingen zijn noodzakelijk voor een integrale werkwijze binnen de Toegang. Met deze verbouwing vergroten we het aantal werkplekken en zorgen we voor een toegankelijke indruk aan de buitenkant. De verbouwingskosten bedragen € 81.191,-. Voor de overige incidentele huisvestingskosten is € 50.000,- geraamd voor extra aanpassingen in MFA Zuiderkwartier (wijkteam Midden-Zuid) en algemene kosten verbonden aan de verbouwing en verhuizing. Voor wat betreft de structurele huisvestingskosten nemen de GGD Hart voor Brabant, Instituut Maatschappelijk Werk en MEE regio Tilburg ieder hun eigen aandeel voor hun rekening. Dit deel van de kosten wordt opgelost binnen de begroting van de coöperatie Toegang. Voor de huisvestingskosten van de gemeentelijk medewerkers in de Toegang, i.c. € 40.908,-, is geen facilitair budget beschikbaar. Voor die ca. 40 fte wordt om extra financiering gevraagd.
De incidentele kosten van het huisvestingsplan bedragen € 396.227,-, de structurele kosten voor het huisvesten van de gemeentelijke medewerkers in de wijkteams bedragen € 40.908,- per jaar vanaf 1-1-2020.
De dekking komt ten laste van de transformatie-opgave Sociaal Domein.

Meerjaren investeringsraming Sportbedrijf
De meerjarige investeringsraming van het Sportbedrijf (MIP) is bijgesteld op grond van de geactualiseerde raming van vervangingsinvesteringen en besluitvorming tot nieuw beleid. Voor 2019 betekent dit € 1.380.000,- meer investeringsbudget ten opzichte van de oude raming uit 2018. Een belangrijke oorzaak voor het hogere budget zit in de doorberekening van de btw in de investeringen (ruim € 800.000,-) voor Sport als gevolg van de verruiming van de btw-vrijstelling voor Sport (wetgeving). De btw kan niet meer in vooraftrek worden genomen. Via de subsidie-aanvraag SPUK (Specifieke Uitkering) wordt compensatie voor de kostprijsverhogende btw aangevraagd. De bijstelling van de dekking van de kapitaallasten is gerealiseerd middels de herijking in deze rapportage.

Tijdelijke sporthal (blaashal) Berkel-Enschot
In Berkel-Enschot is er in de wintermaanden een tekort aan beschikbare binnensportaccommodaties om in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de diverse verenigingen. Resultaten uit het onderzoek van het Mullier Instituut bevestigen dat er sprake is van een knelpunt. Daarnaast wordt een groei van de bevolking in dit deel van Tilburg voorzien waardoor het knelpunt toeneemt. Door realisatie van een tijdelijke sporthal (een zgn. blaashal) wordt er in de wintermaanden voldoende ruimte gecreëerd voor de diverse verenigingen om in de wintermaanden overdekt te kunnen sporten. Middels een raadsbrief bent u hierover geïnformeerd.
De verwachte totale investering bedraagt € 310.000,- (€ 200.000,- hal + vloer, € 35.000,- infra- en projectkosten en € 75.000,- asfaltering), excl. btw. Hier tegenover staat een bijdrage van € 75.000,-, gereserveerd uit het project Koningsoord. Het nadeel als gevolg van hogere exploitatielasten (ca. € 35.000,- per jaar) wordt gedekt door hogere opbrengsten. Dit is hierboven expliciet zichtbaar gemaakt onder het overzicht resultaat Inclusieve Stad.