Tussenrapportage 2019

Financiën

Resultaat

 (x € 1.000, V=voordelig, N=nadelig)

Bedrijfsvoering

2019

2020

2021

2022

2023

Algemene baten en lasten

  • Loonontwikkeling 2019

900 N

-

-

-

-

  • Herijking ArcGis

41 N

41 N

41 N

41 N

41 N

  • Herijking Autovue

8 N

8 N

8 N

8 N

8 N

  • Herijking Key2Percelen (Key2Belastingen)

17 N

3 N

3 N

3 N

3 N

  • Herijking switches

30 N

70 N

70 N

70 N

70 N

  • Herijking VDI servers

22 N

37 N

37 N

37 N

37 N

  • Licenties Oracle kapitaallasten

50 N

100 N

100 N

100 N

100 N

  • Licenties Oracle onderhoudskosten

50 V

100 V

100 V

100 V

100 V

  • Onderhoudscontract datacenter

45 N

70 N

70 N

70 N

70 N

  • Bijstelling exploitatie SK1 en SK2

1.322 V

1.322 V

1.322 V

1.322 V

1.322 V

Totaal Bedrijfsvoering

259 V

1.093 V

1.093 V

1.093 V

1.093 V

Toelichting financiële mutaties:

Loonontwikkeling 2019 (N 900)
Op basis van de ontwikkeling van de sociale lasten 2019 en een aanname voor de nieuwe Cao gemeenten verwachten we voor 2019 een loonkostenstijging van 3,05%, dat is 0,65% hoger dan geraamd. Dit leidt tot een nadelig effect van € 0,9 miljoen. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2020.

ArcGis (N 41)
ArcGis wordt gebruikt voor het koppelen van data aan geografische gegevens (bijvoorbeeld welke armatuur, lamptype, coördinaten heeft een lichtmast). Om te voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), is het noodzakelijk dat het licentiemodel wordt aangepast. Als gevolg hiervan moeten méér én andere licenties aangeschaft worden. De jaarlijkse toename van de beheerkosten bedraagt € 41.000,-.

Autovue (N 8)
Autovue is een viewer voor veel soorten bestanden en kan praktisch alle bestanden openen. De leverancier van Autovue, LCT Software, heeft in 2019 een verplichte nieuwe viewer geïntroduceerd. De technologie achter deze nieuwe viewer is gemoderniseerd naar de tegenwoordige tijd. De snelheid en performance is voor de eindgebruiker sterk verbeterd. Dit leidt echter wel tot een verhoging van de jaarlijkse licentiekosten met € 8.000,-. Wij hebben niet de mogelijkheid om op korte termijn van leverancier te wisselen.

Key2Percelen (Key2Belastingen) (N 17)
De leverancier van Key2Percelen, Centric, heeft een verplichte nieuwe versie voor 2019 geïntroduceerd.
Dit is het gevolg van het feit dat het Kadaster een groot aantal wijzigingen heeft doorgevoerd in 2017 en 2018. Deze wijzigingen hebben zowel technische als functionele aanpassingen van Key2Percelen tot gevolg. Met Key2Percelen versie 9.2 komen deze aanpassingen als één bundel Basis Registratie Kadaster (BRK) voor de gemeente Tilburg beschikbaar. In deze bundel zijn tevens functionele uitbreidingen opgenomen die helpen om de Tilburg organisatie AVG-proof te maken.
Voor het gebruik van de BRK-bundel vraagt Centric om eenmalig licenties af te nemen voor een bedrag
van € 14.000,-. Het jaarlijks onderhoud bedraagt € 3.000,-.

Switches (N 30)
Een switch is een netwerkcomponent die verschillende onderdelen (desktops, servers, databases etc.) van het netwerk bij elkaar kan brengen of juist kan scheiden. Het zorgt ervoor dat de datastromen zo snel mogelijk en volgens ontwerp wordt gerouteerd.
De huidige Switches zijn ver over de garantiedatum van 5 jaar. De investering is in de investeringsplanning van Informatietechnologie opgenomen en in 2018 is het eerste deel aangeschaft. Voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de nieuwe switches is geen budget beschikbaar. In de nieuwe generatie switches zit software waarop een onderhoudscontract vereist is. De jaarlijkse kosten lopen op van € 30.000,- in 2019 tot € 70.000,- in 2020 en verder.

VDI servers (N 22)
Met Virtual Desktop Infrastructure (VDI) wordt het mogelijk gemaakt om tegelijkertijd meerdere besturingssystemen/virtuele pc’s op een enkele fysieke server te gebruiken. De "nieuwe" Windows 10 Desktop wordt na opleveren van het project Het Nieuwe Werken (HNW) via een Server aangeboden i.p.v. via de traditionele pc.

Door toenemend gebruik en zwaardere applicaties met meer benodigde rekenkracht is er een tekort aan servercapaciteit ontstaan. Gevolg hiervan is een te beperkte servercapaciteit ten behoeve van applicaties, wat leidt tot een slechtere performance. Noodzakelijkerwijs zijn eind 2018 de bestaande servers ge-upgrade door het toevoegen van extra CPU (Central Processing Unit) en geheugen capaciteit. Daarnaast zijn zij uitgebreid met 6 VDI servers. Als gevolg van deze investeringen is er sprake van een onontkoombare stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten van € 22.000,- per jaar.

Daarnaast is het ook noodzakelijk om 2 Management servers aan te schaffen. Dit zijn servers waarop applicaties staan waarmee de infrastructuur op zowel hardware als systeemsoftware "gemanaged" wordt.
De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen € 15.000,-. In 2019 kan dit nog opgevangen worden in de budgetten. Vanaf 2020 wordt dit bedrag herijkt.

Licenties Oracle (50 V/N)
Op dit moment voldoen we niet aan de licentievoorwaarden van Oracle. Dit kan tot een boete leiden bij controle. Hierdoor is het noodzakelijk om te investeren in een nieuw licentiemodel. Een eenmalige investering van € 502.000,- leidt er toe dat we per saldo in de exploitatielasten geen nadeel verwachten. Budget voor onderhoudskosten wordt omgezet naar kapitaallastenbudget.
Doordat het nieuwe licentiemodel uitgaat van inwoners in plaats van computerpower leidt het per saldo niet tot extra structurele lasten.

Onderhoudscontract datacenter (N 45)
Als gevolg van een noodzakelijke toename in de capaciteit is het onderhoudscontract vanaf mei 2019 duurder geworden. De hogere kosten bedragen € 45.000,- voor 2019, daarna jaarlijks € 70.000,-.

Bijstelling exploitatie SK1 en SK2 (V 1.322)
Door de bijstelling van de interne rekenrente van 3,5 % naar 0,0 %, hoeft er geen rentevergoeding meer berekend te worden in de exploitatie van de Stadskantoren 1 en 2. Dit leidt tot een voordeel op de exploitatielasten van € 1,322 miljoen structureel. Hier tegenover staat een nadeel op de gebouwenexploitatie voor eenzelfde bedrag, zoals vermeld onder het programma Duurzame stad.

Voorstellen

(x € 1.000)

Voorstellen

Soort

Bedrag
2019

Bestedingsplan ROI (Onttrekking)

BV

1.798 V

Bestedingsplan ROI (Inzet op projecten)

BV

1.798 N

Investeringsbudget licenties Oracle

IV

502 N

(NB=Nieuw beleid, BV=Beleidsvoorstel, OV=Overheveling, IV=Investeringsvoorstel)

Bestedingsplan ROI 2019
Het bestedingsplan ROI wordt op projectniveau door de CIO-board vastgesteld. In 2019 betreft het de volgende projecten welke deels gefinancierd worden vanuit de ROI.

Over te hevelen bestedingsaanvragen ROI vanuit 2018 (€ 719.000,-):
- Het Nieuwe Werken € 468.000,-
- Aanpak zorgfraude € 70.000,-
- Projecten met hoge toegevoegde waarde € 69.000,-
- Betere dienstverlening door slimmere ruimtelijke informatievoorziening € 30.000,-
- Koppeling Makelaarssuite en Exxellence € 28.000,-
- Adressen op orde € 25.000,-
- Diverse kleinere projecten € 29.000,-

Nieuwe bestedingen ROI 2019 (€ 1.079.000):
- Gemeentelijke dienstverlening - klantreizen € 376.000,-
- Innovation Lab 2019 € 218.000,-
- Centraliseren inkoop functie € 126.000,-
- LiDAR pointclouds (Light Detection and Ranging) € 80.000,-
- Gegevensmanagement inhuur € 54.000,-
- ICT in de stad € 50.000,-
- Combinatie van 3D en BIM modellen (Building Information Modelling)in een augmented reality app € 50.000,-
- Onderzoek en implementatie ruimtelijke operational dashboards € 45.000,-
- Geautomatiseerde mutatiedetectie t.b.v. BAG en BGT € 40.000,-
- Brabantstad € 20.000,-
- Future Lab € 3.000,-
- Nog door CIO-board goed te keuren projecten € 17.000,-

Investeringsbudget licenties Oracle
Op dit moment voldoen we niet aan de licentievoorwaarden van Oracle. Dit kan tot een boete leiden bij controle. Hierdoor is het noodzakelijk om te investeren in een nieuw licentiemodel. Ten behoeve van deze investering wordt een extra investeringsbudget van € 502.000,- aangevraagd.