Tussenrapportage 2019

Vitale stad

Toelichting (Wat kan beter)

Toelichting (Wat kan beter)

Economie

Aangescherpt citymarketingbeleid

Zoals ook gemeld in de Jaarrekening 2018 hebben we besluitvorming over het aangescherpte beleid voor citymarketing gekoppeld aan het tijdpad van de Strategische MeerjarenAgenda (SMA) voor de regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Vaststelling van de SMA is voorzien in juli 2019. Dit betekent dat de oplevering van het citymarketingbeleid een half jaar later plaatsvindt dan in de Programmabegroting 2019 aangekondigd. Het aangescherpte beleid vormt vervolgens het nieuwe kader voor de meerjarige contractafspraken met de externe citymarketingorganisatie Stichting Marketing Tilburg.

Wonen

Stijgende kosten nieuwbouw
We hanteren hoge kwaliteitseisen voor nieuwbouw, ook bij sociale en middeldure huur. Door stijgende bouwkosten staat de betaalbaarheid van de nieuwbouw extra onder druk. Dit kan niet alleen leiden tot vertraging in de bouwopgave, maar ook tot planaanpassing. Het is van belang het tempo van de woningbouw hoog te houden, om te kunnen voldoen aan de aanhoudende vraag. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat de kwaliteit van woningen blijft aansluiten bij de wensen van onze (toekomstige) inwoners. Daarom baseren we ons bij woningbouwadvisering rond planherziening op de resultaten van het KWBO uit 2018 en doen we onderzoek naar de ontwikkeling in woningbehoefte (update RIGO onderzoek in 2019). Met de verordening middenhuur en door afspraken met corporaties borgen we de prijs en kwaliteit van de nieuwbouw.

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verbeteren onderlinge afstemming Omgevingswet

Van belang is de blijvende afstemming van het programma Omgevingswet en de lijnorganisatie en van de verschillenden programma’s en het programma Omgevingswet als manifestaties van de ‘Andere Overheid’. Beter bewustzijn van/ alertheid op de (aankomende) impact van de Omgevingswet op reguliere producten van de lijnorganisatie is nodig. De nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, zal invloed hebben op de producten die de lijnorganisatie voortbrengt. We moeten ruimte bieden aan nieuwe initiatieven: van 'nee tenzij' naar 'ja, mits'. Deze uitnodigende overheid zal eveneens oog moeten hebben voor de waarden en belangen die kwetsbaar zijn.

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

Koningsplein

Het is nodig om het reeds beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget voor het Koningsplein volledig in 2019 beschikbaar te hebben om eind 2019/ begin 2020 een raadvoorstel voor een uitvoeringskrediet en de vaststelling van een grondexploitatie aan te kunnen bieden.

Cultuur

Zicht- en vindbaarheid kunst & cultuur
De kunst en cultuur uit en in Tilburg verdient meer aandacht van het (potentiële) publiek. Dit is een van onze beleidsdoelen in het Cultuurplan Tilburg 2017-2020. Culturele uitingen zijn niet altijd goed zichtbaar voor en vindbaar door de inwoners van Tilburg en bezoekers van buitenaf. Dit ondanks het feit dat voor een festival als Roadburn ca. 50% van de bezoekers van buiten Tilburg komt. Daarom nemen wij de motie van de raad over om hiernaar onderzoek te doen en in afstemming met Marketing Tilburg en andere partners na te gaan of een internetportal voor communicatie over kunst en cultuur hiervoor een goed instrument is. Om hierin stappen te zetten investeren wij in 2019 € 50.000,- met het voornemen dit ook in 2020 te doen.

Incidentele financiering
In het kader van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 heeft de raad ingestemd met een jaarlijkse incidentele financiële impuls ter grootte van € 600.000,- ter versterking van doelen uit het cultuurplan. Succesvol zijn onder meer de samenwerking in BrabantStad-verband, het Makersfonds, de aanpak van Cultuureducatie en het erfgoedprogramma Verhalen van Tilburg. Voor versterking van cultuur in de Reeshof leidt een burgerinitiatief tot een plan van aanpak over hoe dit te doen. Daarmee verankeren we deze activiteiten, programma's en financieringswijze in het cultuurbeleid. Dit draagt bij aan het onderscheidend cultureel klimaat van Tilburg waarin het idee van #stadvanmakers zowel lokaal, regionaal als nationaal wordt herkend en erkend. Onze partners en betrokkenen bij deze trajecten gaan er vanuit dat wij hierin bestuurlijk continuïteit bieden naar de komende jaren. Zo is de samenwerking in BrabantStad gericht op samenwerking met het Rijk en de rijkscultuurfondsen vanaf nu tot en met de kunstenplanperiode 2021-2024.

Openbare orde en veiligheid

Focus-aanpak High-Impact Crime (met name overvallen, straatroof en geweld)
De cijfers op Woninginbraken, Overvallen en Straatroven worden voortdurend gemonitord, zodat snel kan worden gereageerd op ontwikkelingen. In de eerste maanden van 2019 was er sprake van een toename van het aantal overvallen en straatroven. Op basis van een analyse van de recente overvallen op horecaondernemingen hebben we besloten om deze categorie ondernemingen gericht te laten bezoeken door de politie en in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) – onder meer via social media – ondernemers voor te lichten. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met Slachtofferhulp en over het scannen van de omgeving van specifieke horecaondernemingen door de wijkregisseurs.
Over de straatroven zijn na een analyse over dagen, tijdstippen en plaatsen gerichte opdrachten gegeven voor surveillance door de politie. We sluiten tevens aan bij een inleveractie voor wapens.

Aanpak problematische en criminele jeugd(groepen) / Terugdringen jeugdoverlast
Via jongerentafels in de wijken en aanvullende inzet van jeugdtoezichthouders pakken we jeugdoverlast aan. Zowel de jongerentafels als de jeugdtoezichthouders raken beter georganiseerd en dat werpt vruchten af. Pieken in de cijfers zijn onvermijdelijk; snelheid van reageren door gemeente en partners is en blijft daarom belangrijk.
Komende tijd zetten we er op in de jeugdtoezichthouders te laten ontwikkelen naar volwaardige jeugdboa's.
Het verschijnsel van criminele jeugd(groepen) staat steeds meer los van jeugdoverlast. Criminele jeugd blijft meer 'onder de radar' en dat maakt ze steeds meer ongrijpbaar. Met onze aanpak krijgen we ook beter zicht op groepen en werkwijzen en werken we nauwer samen met partners bij de repressieve aanpak.

Radicalisering en Polarisatie
Vanuit de aanpak van radicalisering kijken we zo goed mogelijk 'vooruit' naar polarisatie als voedingsbodem. In lijn met (inter)nationale trends verschuiven de risico's van 'samenhangend met een buitenlands strijdgebied' naar 'toenemende polarisatie en mogelijke spanningen tussen groepen in de samenleving met populisme, gele hesjes en andere bewegingen met kritiek op maatschappij en politiek'. Hier zijn zorgen om en daarom hebben we hier aandacht voor binnen het thema 'inclusieve stad'.

Terugdringen aantal incidenten overlast o.a. van personen met verward gedrag
Ondanks alle inzet (een goed functionerend Crisis Interventie Team, passende zorg via het Zorg- en veiligheidshuis, de respijtvoorziening Frits, het Transforensisch Team etc.) is het aantal incidenten in het eerste kwartaal van 2019 min of meer gelijk gebleven t.o.v. 2018 (lichte daling).
Uit onderzoek over de meldingen in 2018 blijkt dat de incidenten ‘overlast door persoon met verward gedrag’ slechts in 35% van de gevallen daadwerkelijk overlast betrof, in 7% betrof dit criminaliteit. Deze (politie)code wordt gebruikt voor alle type incidenten, waarbij personen met verward gedrag betrokken zijn en niet enkel voor overlast meldingen. Het is belangrijk deze nuancering aan te geven.

Overlast drank en drugs
Uit de cijfers concluderen we dat het aantal meldingen van overlast van drank en drugs aanzienlijk is toegenomen. Veel meldingen zijn geconcentreerd rondom bepaalde gebieden, zoals bijvoorbeeld Traverse.
Samen met verschillende partners zetten we fors in om deze overlast terug te dringen. Zo vinden er gezamenlijke gebiedsgerichte acties plaats tussen de politie en de gemeente Tilburg. Tijdens deze acties wordt zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk geacteerd. Zo worden dealers daar waar mogelijk strafrechtelijk vervolgd, krijgen ze een last onder dwangsom waarmee we drugshandel in de openbare ruimte in de toekomst willen voorkomen en sluiten we woningen. Politie en gemeente Tilburg communiceren gezamenlijk over deze maatregelen. Hiermee kunnen we als één overheid aan de inwoners van de gemeente Tilburg teruggeven wat we doen om de overlast aan te pakken. We hopen zo het vertrouwen en de meldingsbereidheid te vergroten.

Wijkgericht werken

Afstemmen wijkaanpak en stedelijk beleid
Het wijkgericht werken is een beweging die tijd vraagt. De verbeteringen zijn zichtbaar, maar het kan altijd nog beter. Er is inmiddels wel het een en ander in gang gezet: in de drie PACT-wijken is de samenwerking met bewoners, bedrijven, instellingen en overheden goed op gang gekomen. In elke wijk wordt via een andere methodiek gewerkt. Die methodieken sluiten aan bij de energie in de wijken en worden begeleid door wetenschappers.

Kennisdeling en samenwerking tussen burgers en professionals
In alle wijken wordt gewerkt aan wijkagenda's. Niet altijd door ook de term wijkagenda te gebruiken, maar wel overal door in gesprek te zijn met bewoners, bedrijven, instellingen en overheden in die wijken. Drie wijken worden begeleid door een extern bureau, om te leren wat een 'frisse blik van buiten' kan helpen. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op het ophalen van de thema's die er in de afzonderlijke wijken toe doen én op het verbreden van het wijknetwerk (voorheen één van de actiepunten van Wijk aan Zet). In de loop van 2020 hebben alle wijken een wijkagenda.

Openbare ruimte

Betere waardering van onze inwoners voor de schone, hele, groene en veilige openbare ruimte
We werken hard aan én voor de openbare ruimte en voor onze inwoners. We gaan verder met de ingezette lijnen om de waardering van onze inwoners voor de openbare ruimte te verbeteren.
Veel van onze werkzaamheden zijn niet of minder goed zichtbaar voor de gebruikers (inwoners, ondernemers, bezoekers). Duidelijker laten zien wat we doen en hoe wij het verschil hierin gemaakt hebben, kan ons hierbij helpen. We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de Beeldbank door ' voor –en na' foto’s te laten zien. Hierbij gaan we kijken hoe we de beeldbank koppelen aan de communicatie-uitingen richting de gebruikers. We bepalen ook nog welke wijze van communiceren het meeste impact genereert.
Er zijn in en buiten onze organisatie heel veel gegevens. Helaas zijn deze gegevens niet voor iedereen vindbaar en beschikbaar. En als gegevens er wel zijn, kunnen we deze niet altijd op de gewenste manier aan elkaar koppelen zodat we er slimmer gebruik van kunnen maken. Dit is essentieel voor het maken van goede keuzen.
Bij het bepalen van de groene entrees hebben wij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van diverse gegevensbronnen (kaarten met gegevens over hittestress, wateroverlast, een kaart met de hoofdstructuren, de veiligheidskaart etc.). Deze bronnen hebben we separaat geraadpleegd, omdat ze nog niet gekoppeld waren. Dit heeft ons echter wel geholpen beter te kunnen afwegen waar potentiële groene entrees kunnen komen.

Omvorming van alle bermen van regulier naar ecologisch beheer
De nota biodiversiteit stelt als doel dat per 2022 alle bermen buiten de bebouwde kom ecologisch worden beheerd. De kosten van ecologisch beheer zijn echter hoger en we hebben hiervoor geen extra budget beschikbaar. Binnen de beheercontracten zetten we daarom in op optimalisaties om toch meer ecologisch beheer mogelijk te maken. We verwachten daarmee de komende jaren van 40% ecologisch beheer buiten de bebouwde kom naar 60% (in 2022) te gaan. Om dit bij te stellen hebben we twee mogelijkheden: 1. extra budget beschikbaar stellen 2. de norm naar beneden bijstellen (bijv. max. 60%).
Verder werken we met de Diamantgroep en Brouwers aan een maaiplan voor Noord, BiOS en West om uitwerking te geven aan ecologisch maaibeheer binnen de bebouwde kom. Dat kan per 2020 in werking gaan. Het kost tijd om geschikte locaties te kiezen en dan op de juiste manier voorzien van communicatie te laten landen.
Binnen de bebouwde kom wordt maaibeheer in de Reeshof verder uitgewerkt, aansluitend op gebruik. Eerste aanzet hiervoor is in 2018 gegeven.

Voorkomen illegaal gestort vuil en bijplaatsingen
De afgelopen jaren zien we een stijging van het aantal meldingen illegale stort of grof vuil en bijplaatsingen. Daarmee samenhangend zien we een negatieve beleving en een toename van opruimwerkzaamheden. Om de illegale stort en bijplaatsingen/ (grof) vuil in de openbare ruimte terug te dringen, zetten we extra in op communicatie, efficiënter werken en hebben we diverse proeven gedaan.
In 2019 blijven we werken aan de efficiency en gaan de verschillende gebiedsaannemers gerichter en beter zichtbaar schoonmaken. We gaan ervan uit dat dit de beleving positief beïnvloedt. We verwachten medio 2019 de resultaten van een omvangrijkere pilot die in 2018 is gestart rondom het terugdringen van bijplaatsingen (bij containerparkjes). Op geselecteerde locaties hebben we diverse pakketten van maatregelen genomen, afgestemd op de geconstateerde type vervuiling en de patronen en 'leefstijlen' van de omwonenden. De effecten worden gemeten en vergeleken met informatie uit eerdere jaren. Nieuw beleid voor de containerparkjes is in voorbereiding. We verwachten dat dit eind 2019 vastgesteld kan worden.

Hinder verbouwing Emmapassage
De verbouwing van de Emmapassage zorgt voor "hinder" bij de bezoekers. Dit wordt zoveel mogelijk opgelost met
verkeersregelaars bij de ingangen.

Hinder fietsenstalling Heuvel
De fietsenstalling op de Heuvel gaat 8 weken dicht wat leidt tot hinder bij bezoekers. Er wordt gezorgd voor een
tijdelijke vervangende stalling op de Spoorlaan. Ook wordt er middels ludieke marketingacties in de stad gewezen
op de andere fietsenstallingen in de binnenstad.

Actueel (ontwikkelingen en risico's)

Ontwikkelingen

Voorbereidingen woonagenda en convernant wonen met corporaties gestart
We zijn gestart met de voorbereidingen voor de Woonagenda en het Convenant Wonen met de corporaties. Beide zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 worden afgerond.

Tekort rioolboring blauwe ader Enschotsestraat
De projectcalculatie voor de rioolboring in de Enschotsestraat toont nu een incidenteel tekort van € 3,5 miljoen. Initieel is uitgegaan van de ervaringscijfers bij de boring project Midden-Brabantweg. Bij dit project zijn echter meer voorzieningen nodig. Bij aanbesteding in 2020 zal het werkelijke tekort zichtbaar worden en zal worden voorgesteld dit tekort uit de Voorziening Rioolheffing te onttrekken.

Mogelijke vertraging Baggerwerkzaamheden Katsbogten en Vossenberg
Landelijk liggen veel baggerwerkzaamheden stil omdat er nieuwe schadelijke stoffen (PFAS) zijn ontdekt die mogelijk in baggerslib zitten. Momenteel wordt hiervoor landelijk nieuw beleid opgesteld. Voor Tilburg houdt dit in dat het baggeren van de singels in industriegebieden Katsbogten en Vossenberg is stilgelegd. Onderzoek moet uitwijzen of deze stoffen ook in Tilburg voorkomen. Mogelijk kunnen de werkzaamheden pas hervat worden als het nieuw landelijk beleid is vastgesteld. De baggerwerkzaamheden kunnen dan niet meer in 2019 worden uitgevoerd. Resultaten van het onderzoek worden direct na de zomervakantie verwacht. Pas dan komt er meer duidelijkheid over het hervatten van de werkzaamheden.

Risico's (nieuw/gewijzigd/vervallen)

Hieronder worden enkel nieuwe en substantieel gewijzigde risico's toegelicht. Voor een totaaloverzicht van de risico's, zie bijlage Risico's.

Nieuw:

Risico lekkage Den Ophef

In 2013 is het beweegbare civiele kunstwerk Den Ophef in de Piushaven gerealiseerd. Tijdens een inspectie na een lichte aanrijding in 2018 is een lekkage geconstateerd. Nader onderzoek is uitgevoerd en de benodigde herstelmaatregelen zijn inzichtelijk gemaakt. De bouwer van het civiel kunstwerk is aansprakelijk gesteld voor dit gebrek en gevraagd om de benodigde herstelmaatregelen uit te voeren. Aansprakelijkheid is vooralsnog niet erkend, wat mogelijk leidt tot meerkosten. De voorbereidingskosten en de kosten voor de uitvoering van de herstelmaatregelen zijn geraamd op € 200.000,-.

Risico conserveringsschade fietsbruk Voldijk

Kort na oplevering van de fietsbrug Voldijk in 2013 is corrosieschade geconstateerd. Twee bureaus hebben nader onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak. De bouwer van dit civiel kunstwerk is aansprakelijk gesteld voor dit gebrek en gevraagd om de benodigde herstelmaatregelen uit te voeren. Aansprakelijkheid is vooralsnog niet erkend door de bouwer, wat mogelijk leidt tot meerkosten. De voorbereidingskosten en de kosten voor het stralen van de brug en het opnieuw aanbrengen van een nieuw verfsysteem zijn geraamd op € 500.000,-.

Risico geluidscherm bij het spoor project Koningsoord
Ingevolge een overeenkomst met de ontwikkelaar van Koningsoord zijn wij verplicht een geluidscherm bij het spoor te realiseren. In de overeenkomst is voor dat scherm een budget van € 500.000,- opgenomen. Inmiddels is van ProRail een raming van de kosten ontvangen, die fors hoger ligt dan de oorspronkelijke raming. We onderzoeken of de kosten kunnen worden gereduceerd en of er binnen het project extra opbrengsten kunnen worden gegenereerd voor extra dekking van het geluidsscherm. Zo verkennen we of marktpartijen in het gebied een extra bijdrage kunnen leveren door hen ruimte te bieden in optimalisatie van het woningbouwprogramma. Als deze verkenningen tot onvoldoende resultaat leiden, zal een bijdrage vanuit de Algemene reserve grondexploitatie nodig zijn om het tekort af te dekken. Bij de Programmabegroting 2020 wordt de stand van het vrij beschikbare deel hiervan opnieuw opgemaakt. Op korte termijn moeten we richting ProRail wel al een verplichting aangaan voor de verdere voorbereiding en aanbesteding van het project. Maar dit kunnen we pas doen indien er volledige dekking voor het bedrag aanwezig is.