Tussenrapportage 2019

Toelichting (Wat kan beter)

Toelichting (Wat kan beter)

Indicatoren bedrijfsvoering

Personeel

Programmabegroting 2019

Tussenrapportage

Ziekteverzuim

5,4%

4,4%

Toelichting indicatoren

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim tot en met mei 2019 bedraagt 4,4%. Dit is beduidend lager dan in dezelfde periode in 2018: 6,6%. Deze daling kan mogelijk verklaard worden door minder lang verzuim tijdens de griepgolf en meer aandacht voor re-integratie door strakkere sturing van de bedrijfsarts en leidinggevenden.

Het streefcijfer van de gemeente Tilburg is voor 2019 5,4% en het streefcijfer voor de meldingsfrequentie is 1,05.
Over de eerste 5 maanden zien we nagenoeg voor alle afdelingen een hoog cijfer voor de meldingsfrequentie.
Dit wordt veroorzaakt door het verloop van de verzuimcurve; hoger verzuim in de wintermaanden, lager in de zomermaanden.
De frequentie van 0,52 in 2019 ligt iets lager dan over dezelfde periode 2018 0,63. Als we dit vast kunnen houden kunnen we in 2019 mogelijk onder de streefcijfers komen van het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie.

Inclusieve organisatie/diversiteit
Er is extra aandacht voor o.a. participatiebanen en instroom jongeren. Voor jongeren is er nog geen streefcijfer vastgesteld. Voor de participatiebanen voldoen we inmiddels aan het streefcijfer, dit met name vanuit de inzet door inhuur/inlenen (Diamantgroep). Als werkgever doen we in 2019 een extra impuls, verdere planning van de inzet hierop wordt momenteel uitgewerkt.

Invorderingen
Per 20 mei 2019 heeft de gemeente Tilburg voor € 88,9 miljoen aan vorderingen openstaan.
Dit bedrag is opgebouwd uit € 49,7 miljoen aan belastingdebiteuren, € 25,9 miljoen debiteuren Sociale Zaken
en € 13,3 miljoen overige vorderingen. De toename t.o.v. 31 december 2018 is te verklaren omdat per medio februari 2019 de aanslagen Gemeentelijke Heffingen, ruim € 79 miljoen zijn opgelegd, waarvan de eerste 3 termijnen reeds zijn ontvangen. Tegenover het totaal aan vorderingen is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen van € 12,5 miljoen. Per saldo is de waardering € 76,4 miljoen.
Hieronder is het openstaand saldo naar vervaldatum opgenomen.

Openstaande vorderingen per 20 mei 2019, x € 1 miljoen

Totaal

nog niet vervallen

0 tot 3 maanden vervallen

3 t/12 maanden vervallen

meer dan 1 jaar vervallen

Totaal per 20 mei

88,9

79,1

3,8

1,8

4,2

vorige periode, t/m 31 december 2018

52,2

38,5

2,2

6,8

4,7

Afboekingen binnen mandaat:
In de periode tot de tussenrapportage is er een bedrag van € 7.949,- als oninbaar afboekt binnen mandaat.

Actueel (ontwikkelingen en risico's)

Ontwikkelingen

Inbedden data- en informatiegestuurd werken in onze manier van werken met en voor de stad
We willen data- en informatiegestuurd werken steeds meer inbedden in onze manier van werken met en voor de stad. Goed onderbouwd met elkaar aan de slag gaan op maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we op een aantal terreinen al goed en tegelijkertijd benutten we niet alle kansen. Waar deze kansen liggen, brengen we momenteel in kaart. Om zo steeds beter te kunnen duiden wat we willen, kunnen, moeten en mogen met data teneinde de meeste impact te behalen voor de stad en haar inwoners.