Tussenrapportage 2019

Inclusieve stad

Wat gaat goed

Wat kan beter

Onderwijs

 • Er is een subsidieaanvraag ingediend voor de regeling Sterk Techniekonderwijs, die - bij honorering - een impuls moet geven aan de implementatie van het Deltaplan Techniek.
 • Na het thuiszitterspact voor het primair onderwijs is in 2018ook een thuiszitterspact voortgezet onderwijs afgesloten met als doel om in 2020 iedere jongere binnen drie maanden een passende plek op school aan te bieden.
 • Samen met de regio Midden Brabant is een plan van aanpak laaggeletterdheid vastgesteld met als ambitie jaarlijks 20% meer mensen te bereiken.
 • Het aantal Tilburgse jongeren dat het onderwijs vroegtijdig verlaat is in het schooljaar 2017-2018 met 0,2% afgenomen (van 2,8% naar 2,6%), terwijl het percentage landelijk stijgt.
 • Voor de uitwerking van de strategische samenwerkingsagenda van gemeente en universiteit (onderdeel van de City Deal Kennis Maken) hebben beide partijen incidenteel middelen en mensen beschikbaar gesteld.
 • Diverse processen in samenwerking met het onderwijs verlopen volgens planning: ontwikkelen Lokale Educatieve Agenda (LEA), evaluatie programma Hoger Onderwijs en Studenten Tilburg (HOST) en afspraken Meerjarig Integraal Huisvestingsplan schoolgebouwen voortgezet onderwijs (MIHP VO).
 • Jongeren die voortijdig op school uitvallen hebben op meerdere domeinen ondersteuning nodig.
 • Om nog meer peuters te bereiken met de peutervoorziening zetten we komende jaren extra in op de toeleiding naar VVE door zowel het consultatiebureau (GGD) alsook door middel van laagdrempelige peuteractiviteiten door R-Newt Kids.

Bestaanszekerheid

 • Het  evaluatieonderzoek van Panteia en onze eigen aanvullende data-analyse werpen meer licht op het effect c.q. belang van onze (armoede)regelingen en de kwetsbare inkomenspositie van aantal doelgroepen in onze stad. De kennis die wij hebben, leidt tot het inzicht dat wij de oorzaken van armoede in de breedte moeten gaan aanpakken. Dat begint bij het verbeteren van de levensomstandigheden van een aantal doelgroepen die nu gebruik maken van onze regelingen.
 • Schuldenoffensief:
  • We bereiken door onze outreachende aanpak een nieuwe groep mensen die eerder onbekend was met schuldhulpverlening.
  • Door de interventies vanuit het schuldenoffensief is er bij andere hulpverlening en betrokken instanties meer aandacht voor financiële problemen ontstaan.
  • Samenwerking tussen partijen is verbeterd.
  • Met de pilot beschermingsbewind is er meer aandacht voor beëindigen (indien mogelijk) van een bewind of aanbieden van een passend alternatief.
 • De evaluatie pilot medische kosten toont aan dat er een doelgroep is die ondersteuning behoeft bij bepaalde bijzondere medische kosten. Versterking ervan via de bijzondere bijstand is te omslachtig en moet anders.
 • Het aantal huishoudens dat in armoede leeft is te hoog. Indicatoren van het beleid laten niet duidelijk zien wat de impact is van ons beleid. Met de ontwikkeling van het bestaanszekerheidbeleid willen we door middel van monitoren van gegevens zowel kwantitatief als kwalitatief hier meer zicht op krijgen.

Zelfredzaamheid

 • De Regio Hart van Brabant heeft een Europese subsidie ontvangen (ESF JAP) om de regionale Pilot Inburgering+ te kunnen financieren. Deze pilot draagt bij aan een vroegtijdige, integrale en doorlopende ondersteuning van statushouders. De regio loopt hiermee vooruit op de inwerkingtreding van de nieuwe wet Inburgering en de nieuwe asielwet en de aanpak wordt nationaal en internationaal gezien als voorbeeld.
 • Nu niet Zwanger: 83 % van de kwetsbare vrouwen die gesproken worden over kinderwens gebruikt na gesprekken anticonceptie.
 • Door inzet van POH-GGZ jeugd worden kinderen eerder geholpen en nemen de kosten voor specialistische jeugd GGZ af.
 • Het project Wijkgericht werken met de huisartsen Tilburg Noord heeft geleid tot het verbeteren van de ondersteuning aan kwetsbare inwoners.
 • Vanwege de oplopende wachttijden wordt een Ontwikkelplan Toegang uitgevoerd, met als doel om meer efficiency en effectiviteit te bewerkstelligen in het werkproces van de Toegang en randvoorwaarden te verbeteren (o.m. huisvesting, communicatie en samenwerking sociale basis).
 • De start van het Maatpact, met regionaal 50 multicomplexe huishoudens. Het doel is om met maatwerk een doorbraak, zowel maatschappelijk en financieel te realiseren.
 • Met het veld hebben we goede afspraken kunnen maken om de resterende middelen in de regeling Een Wereld te Winnen op een verantwoorde manier in te kunnen blijven zetten.

In 2019  gaan 6 kleine projecten, 11 projecten en  9 programma's van start in het kader van een wereld te winnen.

 • We bouwen aan een integrale aanpak voor ouderen. Hiervoor hebben we 100 professionals/vrijwilligers gesproken en 170 reacties van ouderen gekregen die als input dienen voor deze aanpak die in het najaar aan de raad wordt aangeboden. Uit deze informatie blijkt dat voor ouderen wonen, de fysieke leefomgeving en mobiliteit hoog op de agenda staan. Ook een divers activiteitenaanbod en de nabijheid van zorg, steun en aandacht geven kleur aan de oude dag.
 • Bij de opvang en begeleiding van AMV en ex-AMV blijken de huidige systemen niet toereikend te zijn voor deze doelgroep.
 • Gezondheid van Tilburgers is relatief slecht.
 • In Tilburg dreigt een tekort aan huisartsen.
 • De wachttijd voor inwoners in de Toegang is te hoog.

Werk en inkomen

 • De nieuwe re-integratieaanpak - tot stand gekomen in afstemming met stad en raad - zet in op klantregie voor uitkeringsgerechtigden, in verbinding met andere vormen van klantregie in het sociaal domein.
 • De pilots 'Vertrouwensexperiment' en 'Doe Mee in Tilburg' leren ons dat het welbevinden van klanten toeneemt als we de re-integratie met meer aandacht en maatwerk vormgeven.
 • We liggen op schema om in 2019 een regionale aanpak op te leveren voor 45+'ers op de arbeidsmarkt, ondanks dat het proces om hiertoe te komen uitdagingen kent.
 • Het programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio is voor 2019 geborgd en heeft conform afspraak de organisatie van de ondersteuning aan jongeren. zonder uitkering (nuggers) in scenario’s uitgewerkt.
 • Verankeren, uitbouwen en verbeteren van de verschillende onderdelen van het arbeidsmarktecosysteem verlopen volgens planning: Loket Leren en Werken, Deltaplannen Techniek en Logistiek en Human Capital Agenda Leisure.
 • Regionaal is er nog geen unanieme voorkeur voor één verduurzamingsscenario van het programma jeugdwerkloosheidsvrije regio.
 • De ontwikkeling van de strategie Diamant-groep heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk gedacht.

Passende ondersteuning

 • De regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg is uitgewerkt in een (concept) meerjarenprogramma samen met stakeholders.
 • De inkoopprocedure Beschermd Wonen voor 2020 voor de regio Hart van Brabant is gestart in voorbereiding op de doordecentralisatie.
 • Resultaatgerichte inkoop is vanaf 1 april 2019 van kracht.
 • Voor Hulp aan huis wordt de nieuwe inkoop voorbereid waarvoor scenario's worden bedacht.
 • Tilburg is als centrum gemeente huiselijk geweld  benoemd als pilotregio voor het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis, waardoor we inhoudelijke en financiële ruimte krijgen om de aanpak te verbeteren.
 • Voor 2019 zijn extra plekken ingekocht om de wachtlijst voor Maatschappelijke opvang en crisisopvang huiselijk geweld te verminderen.
 • Er is een extra gezinshuis ingericht, zodat gezinnen met kinderen niet in de opvang terechtkomen.
 • Ontwikkeling van prikkelarm wonen is gestagneerd.
 • De beheersmaatregelen op het financieel tekort Wmo zijn in voorbereiding.
 • De aanpak van huiselijk geweld kent nu nog teveel recidive.
 • Instroom voorkomen door escalatie binnen reguliere zorg te voorkomen.

Jeugdhulp

 • Inzicht en aanpak beheersmaatregelen tekorten jeugdhulp om de kosten te beheersen, onder andere door de inzet van het Schakelteam.
 • Uitvoeringsprogramma 'Samen met de Jeugd' loopt volgens planning voor de actielijnen: thuis op school, snel op de juiste plek, wonen doe je thuis en ieder kind groeit veilig op.
 • De taskforce kindermishandeling zorgt voor verbeterde preventieve aanpak kindermishandeling, bijvoorbeeld bij woningbouwverenigingen, sport en onderwijs.
 • Gezinsgerichte voorzieningen creëren zodat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • Wachttijden inkorten zodat deze niet schadelijk worden voor kinderen met een hulpvraag.
 • Verkorten justitiële keten jeugdhulp.

Sport

 • Inzet en groei aantal combinatiefunctionarissen gaat volgens plan.
 • De integrale afstemming van de sportieve en ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Stappegoor.
 • Het onderzoek door het Mulier instituut naar de behoefte aan buitensportruimte in Tilburg is uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de sportvisie.
 • Uitwerking proces tarieven fase 3 duurt langer.
 • De voetbalvisie is nog niet opgesteld.
 • Sociale veiligheid in de zwembaden, met name gebied Stappegoor.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Huisvesting: Onderwijscentrum Leijpark (speciaal onderwijs) en basisschool Rennevoirt worden geconfronteerd met een forse stijging van het aantal leerlingen.
 • VSV:
 • Plan van aanpak voor een integrale benadering van jongeren in een kwetsbare positie
 • Onderzoek naar deelname aan de landelijke pilot praktijkleren
 • Dashboard ten aanzien van gegevens rond verzuim en uitval
 • Regionale Pilot Inburgering+:
 • Evaluatie regionale pilot Inburgering +
 • Oplevering concept wettekst nieuwe wet Inburgering voor het zomerreces. Hierna zijn meer kaders beschikbaar waarmee we de regionale pilot Inburgering+ kunnen ontwikkelen.
 • De gemeente Tilburg heeft het bestuur van de GR Diamant-groep verzocht om de structurele tekorten binnen de eigen meerjarenbegroting op te lossen en daarvoor de noodzakelijke verbeteracties te formuleren, met inachtneming van de eventuele consequenties van het nieuwe re-integratiemodel.
 • Risico: Een vergeten subsidieaanvraag voor het programma Care voor 2018 leidt tot continuïteitsproblemen bij het Zorgnetwerk, omdat zij in 2018 wel de kosten hebben gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een hulpvraag aan de gemeente voor de gemaakte kosten voor dat jaar.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 11,9 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Onderwijshuisvesting (V 0,4)
 • Transformatie sociaal domein (V 2,9)
 • Transformatiebuffer sociaal domein (lagere onttrekking) (N 2,9)
 • Hefboom verbinding onderwijs - jeugdhulp (N/V 0,7)
 • Maatpact (N/V 2,5)
 • Uitkering Gemeentefonds (N 12,4), verhoging budgetten voornamelijk bij:
  • Jeugdhulp (N 6,3)
  • Beschermd wonen (N 1,7)
  • Participatie (N 1,0)
  • Wmo 2015 (N 0,8)
  • Cliëntondersteuning (N 0,5)
  • overige uitkering gemeentefonds (N 2,1)
 • Overig (0,1 V)

Voorstellen

Er zijn enkele investeringsvoorstellen en voorstellen nieuw beleid ingediend. Dit zijn:

 • Investeringsvoorstel onderwijshuisvesting
 • Ondersteuning Toegang 2e helft 2019
 • Huisvesting Toegang
 • Investeringsvoorstel meerjaren investeringsraming Sportbedrijf
 • Investeringsvoorstel tijdelijke sporthal (Blaashal) Berkel-Enschot
ga terug