Tussenrapportage 2019

Inleiding

1.1 Inleiding

Met de Tussenrapportage 2019 rapporteren we over de periode tot en met mei 2019.
Per programma geven we u in de "In één oogopslag" op hoofdlijnen een totaalbeeld van het betreffende programma. Zoals gebruikelijk doen we dit door onderscheid te maken in wat goed gaat en wat beter kan.

In de Tussenrapportage focussen we op bijsturing en afwijkingen ten opzichte van onze begroting. De toelichting op 'wat goed gaat', blijft achterwege onder het mom dat wat conform planning en begroting loopt, geen nadere toelichting behoeft. De financiële meldingen leiden bij vaststelling tot een begrotingsbijstelling.

Met de vaststelling van de geactualiseerde spelregels is de ruimte gecreëerd om bij de Tussenrapportage indien nodig nieuw beleid op het lopende jaar aan u voor te stellen. Daar is in deze rapportage beperkt gebruik van gemaakt. Dit biedt u de mogelijkheid tot integrale afweging en prioritering.

Ons algemeen beeld op basis van deze Tussenrapportage is dat we voor 2019 goed op dreef zijn. De voorgenomen activiteiten zoals opgenomen in de Programmabegroting 2019 liggen op schema, ténzij is aangegeven dat dit niet zo is.

Inclusieve stad
We willen dat onze stad een inclusieve stad is, waar iedereen mee kan doen en de voorwaarden daartoe aanwezig zijn. Dat betekent goede kansen voor een ieder, met een optimale start, ruimte om te leven en in een wereld waar men gezien wordt. We zetten in op preventie, waarbij we koersen op voorkomen van escalatie van problemen en waardoor zwaardere inzet van zorgen ondersteuning kan worden voorkomen. In deze aanpak zetten we de leefwereld van de Tilburger centraal. Ook in hoe we de ruimtelijke omgeving inrichten en onze voorzieningen vormgeven, onder andere met cultuur en sport. Het betekent aandacht voor bestaanszekerheid, het voorkomen dat mensen in armoede leven, schulden opbouwen en dat er kansen zijn voor een ieder op werk. Onze nieuwe visie bestaanszekerheid sluit daarop aan, evenals het Schuldenoffensief. Het betekent ook blijvende aandacht voor het perspectief op werk en het participeren naar vermogen. Goed onderwijs is daarbij een randvoorwaarde. Ook sport en bewegen zien we als een voorwaarde voor het welzijn van Tilburgers. Het beleidskader positieve gezondheid bouwt hierop voort. Met een doelgerichte inzet gericht op preventie voorkomen we dat mensen in de problemen komen en op latere termijn duurdere zorg en ondersteuning nodig hebben. Waar nodig creëren we extra voorwaarden, zoals voor jongeren en ouderen.
De aanpak Jeugdwerkeloosheidsvrije zones werpt zijn vruchten af. Voor de groep inwoners die extra zorg en ondersteuning nodig heeft zetten we het klantcontact centraal. De ambitie is dat we aansluiten op de leefwereld van mensen, dat mensen hun eigen regie kunnen voeren en dat in de ondersteuning ieder gezin (huishouden) baas is over zijn eigen plan. Het Maat-Pact is daarvan een voorbeeld. De visie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg is uitgewerkt samen met de regio.
De transformatie in het sociaal domein koerst op zowel inhoudelijke impact (de inzet op preventie, het beter maken voor de mensen vanuit de leefwereld) als op het realiseren van financieel rendement.

In de begroting 2019 hebben we diverse posten bijeen gebracht onder de noemer Transformatieopgave Sociaal Domein en voor het verwachte tekort een reserve Transformatiebuffer Sociaal Domein gevormd. Daarbij is de afspraak gemaakt dat we eventuele voor- en nadelen voor zover als mogelijk met elkaar verevenen en bij een gebleken tekort een beroep kunnen doen op deze reserve. Na een aanvankelijk extra uitname uit deze reserve bij de structurele doorwerking uit de jaarrekening op 2019, zien we nu dat deze extra uitname bij deze tussenrapportage met € 2,1 miljoen kan worden verlaagd. Dit bedrag is inclusief de twee beleidsvoorstellen in deze rapportage. Dit laat onverlet dat onze budgetten voor het sociale domein meerjarig nog een flink tekort laten zien. De inzet van het investeringsfonds en inzet van de hefbomen koersen voort op de wens om zowel financieel als maatschappelijk rendement te realiseren in het sociaal domein. Deze hefbomen richten zich op een meer preventieve aanpak (bijvoorbeeld het aanbod van de sociale basis als alternatief voor maatwerk), de beweging naar een meer impactgerichte aanpak (door bijvoorbeeld de Toegang door te ontwikkelen) en het duurzaam betaalbaar houden van ondersteuning (via bijvoorbeeld het contractmanagement in de WMO en Jeugdhulp).

Duurzame stad
We willen dat onze stad ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen. Daarom hebben we in Tilburg sinds jaar en dag een hart voor duurzaamheid en duurzaam handelen. Hier hebben we op voort gebouwd door naast het reguliere werk de grote transformatie klimaat (energie, klimaatadaptatie en circulaire economie) handen en voeten te geven in ons klimaatprogramma. De Agenda Circulair is opgezet en de eerste maatregelen worden gerealiseerd zoals Parksharing en MakerSpace. Daarnaast is de Agenda Energie opgesteld, start binnenkort het Investeringsfonds Klimaat en zijn we verder gegaan met onze aanpak van de woningen (Aan de slag met je huis) en bedrijven (Green Deals). Hiermee is de basis gelegd om de komende periode te gaan versnellen.
De landschapsontwikkeling en het versterken van groen binnen en buiten de stad zetten we daadkrachtig voort. Het geopende Spoorpark is veelbelovend. Een mooi grensverleggend burgerinitiatief dat meerwaarde kan bieden voor Tilburg en de Tilburgers: voor meer gezondheid, geluk en welvaart.  

Vitale stad
Tilburg bouwt door en de stad is nooit af. Vernieuwingskracht, ruimte voor ontwikkeling en continu aanpassingsvermogen zijn cruciaal. De ontwikkelingen in de Spoorzone hebben de stedelijke ontwikkeling opnieuw een belangrijke impuls gegeven. De LocHal fungeert als 'huiskamer van de stad' voor onze inwoners én bezoekers en is nu al vermaard om zijn uitstraling en genomineerd voor verschillende prijzen (o.a. BNA Publieksprijs 'beste gebouw van het jaar' en won ook bij het onderdeel 'sociale cohesie en leefbaarheid') .
Het verleden (textiel- en onderhoudsindustrie) krijgt nieuw leven waarbij cultureel erfgoed een belangrijke rol speelt en de culturele en sociale invulling de aanjagers zijn van de nieuwe stedelijke dynamiek en economie.  
Met de ontwikkelingen in de binnenstad en het Kernwinkelgebied hebben we nadrukkelijk de trend ingezet om van 'boodschappenstad' naar aantrekkelijke verblijfsstad te transformeren. Het past ook bij de ontwikkeling van de kenniseconomie waarbij een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat belangrijk is. Met Midpoint Brabant werken we daarom ook aan een Tilburgse ontwikkelstrategie voor de 'Next Economy' als onderdeel van de uitvoering van de regionale Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 Hart van Brabant en Midpoint Brabant.
Een aandachtspunt in de stedelijke ontwikkeling zijn budgetoverschrijdingen en oplopende bouwkosten die de betaalbaarheid van stedelijke ontwikkelingsprojecten (nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook voor infrastructuurprojecten) onder druk (kunnen) zetten (in tijd, kwaliteit en planvorming).

Op het gebied van mobiliteit heeft langzaam verkeer (lopen en fiets) onze bijzondere aandacht. We werken voortvarend aan snelfietsroutes, een loop- en fietsagenda is in opbouw. Op het gebied van verkeersveiligheid zien we een discrepantie tussen de hoge ambities en de beschikbare middelen.
Tegelijkertijd zien we het belang van Tilburg (en Waalwijk) als logistieke hotstpot van Nederland groeien en blijven grote investeringen aan de hoofdinfrastructuur (A58, Wilhelminakanaal) belangrijk.

We zijn gestart met een aanpak om de waardering voor de schone, hele, groene en veilige openbare ruimte te verbeteren. We hebben samen met de stad bepaald waar we in 2019 de openbare ruimte extra gaan schoonhouden en speeltoestellen en straatmeubilair vervangen. We zijn ook gestart met de realisatie ervan. We starten daarnaast experimenten in de openbare ruimte, zodat we samen met de stad leren wat werkt en wat niet werkt.

Het vergroten van de veiligheid en het tegengaan van onveiligheidsgevoelens heeft onze aandacht. Een veilige stad is een belangrijke basis voor een vitale stad. Tilburg is uit de top 20 van onveilige steden. Onze aandacht richt zich op ondermijning, mensenhandel, tegengaan van radicalisering en een persoonsgerichte aanpak binnen het zorg- en veiligheidshuis en een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Mede gelet op de stijging van het aantal overvallen en straatroven zullen we de focusaanpak high impact crimes stevig moeten doorzetten. Net als het terugdringen van jeugdoverlast, tegengaan van polarisatie in onze stad en het terugdringen van overlast (o.a. door drank en drugs) met invloed op de dagelijkse leefomgeving van onze inwoners.

Samen en dichtbij
In de eerste maanden van dit jaar is voor de Chroom 6 betrokkenen een regeling vastgesteld, een onafhankelijke commissie belast met de uitvoering en een steunpunt ingericht waar betrokkenen met al hun vragen terecht kunnen.

Wij zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Strategische Meerjarenagenda 2019-2023 Hart van Brabant en Midpoint Brabant. De Agenda geeft richting aan onze gezamenlijke strategische koers van de gemeente en triple helix partners en omliggende gemeenten in de regio Hart van Brabant. En het geeft focus in onze strategische positionering en lobbyactiviteiten richting Rijk, provincie en Europa.
De Regiodeal Midden- en West-Brabant Makes & Moves met het Rijk nadert het moment van ondertekening.  Het betekent een impuls voor het versnellen, verduurzamen en verslimmen van projecten in Tilburg en de regio Hart van Brabant, zoals MakerSpace, het Smart Industry fieldlab CAMPIONE 2.0, het Smart Logistics programma DALI en Mindlabs in de Spoorzone.

Resultaat
Het financieel resultaat van de Tussenrapportage 2019 komt uit op € 5,0 miljoen nadelig ten opzichte van de Programmabegroting 2019. Dit resultaat is inclusief het saldo van de programmabegroting 2019 van € 0,5 miljoen voordelig, de doorwerking vanuit de Jaarrekening 2018 op 2019 van € 0,4 miljoen nadelig en de beleidsvoorstellen die in deze rapportage zijn opgenomen. Dit nadeel is voor een groot deel te verklaren door een lagere uitkering uit het gemeentefonds als gevolg van de afrekening over 2018 en een bijgestelde prognose voor 2019 van het accres (nadeel € 2,8 miljoen) en de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (nadeel € 2,9 miljoen).
Daarnaast zijn via het gemeentefonds door het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor met name het sociale domein, waaronder extra middelen voor jeugdhulp (€ 5,6 miljoen). Deze middelen zijn doorgezet naar de bijbehorende programma's en producten. De ontvangst van de uitkering uit het gemeentefonds leidt tot een voordeel bij het programma Samen en dichtbij. De uitgaven worden als extra budgetten geraamd in het programma Inclusieve stad en leiden daar tot een nadeel.

ga terug