Tussenrapportage 2019

Samen en dichtbij

Wat gaat goed

Wat kan beter

Bestuur, samen- en netwerken

 • Volgens planning wordt de Strategische Meerjarenagenda regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant begin juli 2019 vastgesteld. Deze agenda wordt ook als de Strategische agenda van de gemeente Tilburg vastgesteld en vormt het kader voor onze lobby, public affairs, city marketing en mediastrategieën.
 • In het kader van regionale samenwerking stelt het Rijk de regiodeal Midden- en West-Brabant Makes & Moves begin juli 2019 vast (Bijdrage uit Regio Envelop van € 10 miljoen en cofinanciering € 2,5 miljoen van de provincie Noord-Brabant voor de regiodeal van in totaal ca. € 130 miljoen).
 • De Stedelijke Agenda BrabantStad krijgt steeds meer vorm en wordt uitgewerkt naar een actieagenda, als basis voor uitvoering van projecten, investeringen en lobby richting Rijk, Europa en andere organisaties.
 • Urban Agenda; Onze deelname aan de Urban Agenda Energie Transitie geeft Tilburg internationale exposure (voorloper betaalbare aardgasvrije wijken) en de kans om het EU beleid te beïnvloeden.
 • Europees Sociaal Fonds pilot; Met een bijdrage van circa € 670.000,- van de Europese Commissie (Employment) voeren we een pilot uit voor werkloze jongeren en migranten die integreren in de Tilburgse samenleving.
 • Comité van de Regio’s; Door het lidmaatschap van wethouder Hendrickx in de VNG Commissie Europa & International heeft Tilburg een directe adviserende rol naar de Europese Commissie en het Europees Parlement. Deze positie hebben we in 2019 weten te behouden voor een nieuwe mandaat periode van 4 jaar.
 • Public affairs in Den Haag; Rijkssubsidie voor het aardgasvrij maken van Tilburg Noord (Quirijnstok). Lobby om schaliegaswinning onder Loon op Zand en Tilburg te voorkomen. Lobby binnen het sociaal domein voor extra Rijksmiddelen (jeugd)zorg.
 • Het dorp Biezenmortel gaat als gevolg van de Herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021 over naar de gemeente Tilburg. De raden van Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg hebben in juni 2019 het Herindelingsadvies vastgesteld. Met de zienswijze van de provincie Noord-Brabant bereidt de minister van BZK vervolgens het wetsvoorstel voor herindeling voor.
 • Opstellen internationale agenda duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten.
 • Na de Europese parlementsverkiezingen stellen we een nieuwe lobby agenda op hoe we Brussel willen beïnvloeden. Daarbij zoeken we aansluiting op VNG/G40 en bij gremia zoals EUROCITIES en de Urban Agenda.

Publieke dienstverlening

 • Klanttevredenheid en servicenormen dienstverlening Klant Contact Centrum (KCC).
 • Verdere uitrol Klant Contact Monitor (KCM) over onderdelen gemeentebrede dienstverlening.
 • Samenwerking met ministerie Algemene zaken en gemeente Utrecht naar toepassen chatbot.
 • Visie gemeentebrede dienstverlening is vast onderdeel van introductieprogramma en inwerktraject voor nieuwe medewerkers.
 • Ontwikkeling implementatieplan voor realiseren business transformatieplan (BTP) omnichannel dienstverlening.
 • Gemeentebreed inzetten van klantreizen voor verbeteren dienstverlening.
 • Telefonische bereikbaarheid 2e lijn.

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

 • Op basis van het rapport 'Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2019' blijkt dat Tilburg in 2019 qua woonlasten in de grote gemeenten, de op drie na goedkoopste gemeente is. In vergelijking met de B5 gemeenten heeft Tilburg de op één na laagste woonlasten.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 6,6 miljoen voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Uitkering gemeentefonds (V 7,5)
 • Interne projectkosten chroom-6 (N 0,8)
 • Bedrijfsvoering (V 0,3)
 • Overig (N 0,4)

Voorstellen

Er is voor € 0,3 miljoen nadelig aan beleidsvoorstellen ingediend. Dit zijn:

 • Verzekering raadsleden (N 0,1)
 • Vervangen Bestuurlijk Informatie Systeem (N 0,1)
 • Pilot zelfevaluatie Basisregistratie Personen (N 0,1)
ga terug