Tussenrapportage 2019

Vitale stad

Wat gaat goed

Wat kan beter

Economie

 • De regio Tilburg-Waalwijk is uitgeroepen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland.
 • De regio's Hart van Brabant en West-Brabant werken aan een Regiodeal met het Rijk. Een impuls voor (het versnellen van) projecten in Tilburg en de regio Hart van Brabant, zoals MakerSpace, het Smart Industry fieldlab CAMPIONE 2.0, het Smart Logistics programma DALI en Mindlabs in de Spoorzone.
 • Met Midpoint Brabant werken we aan een Tilburgse ontwikkelagenda voor de 'Next Economy' als onderdeel van de uitvoering van de regionale Strategische Meerjarenagenda (SMA), die naar verwachting in juli 2019 bestuurlijk wordt vastgesteld.
 • De resultaten van een verkennend onderzoek (i.s.m. Tilburg University) naar de mogelijkheden om het ondernemerschapsecosysteem in Tilburg te versterken, komen naar verwachting medio 2019 beschikbaar.
 • Voor de realisatie van een truckparking op Vossenberg vanaf oktober 2019 is een uitvoerder gestart met de werkzaamheden.
 • De processen om te komen tot een nieuwe visie 'Ruimte voor bedrijven', een kantorenstrategie, een voorstel over besteding van de middelen van het Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg (LHFT) en aangescherpt evenementenbeleid lopen volgens planning.
 • De oplevering van het aangescherpte citymarketingbeleid vindt plaats in samenhang met de bestuurlijke besluitvorming over de Strategische Meerjarenagenda Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Dit is later dan in de programmabegroting 2019 was voorzien.

Wonen

 • Voorbereidingen voor de Woonagenda en het convenant Wonen met de corporaties zijn gestart.
 • In het eerste kwartaal zijn 322 woningen opgeleverd en is van 397 woningen de bouw gestart.
 • We zien de effecten van de inspanningen van de Taskforce Betaalbaar wonen: er zijn nu ca. 130 betaalbare sociale woningen opgeleverd en dit jaar start de bouw van ca. 500 woningen.
 • Uitgangspunten voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten zijn vastgesteld en kansrijke locaties zijn aangewezen. We hebben een goed begin gemaakt om de tekorten aan goede huisvesting op te lossen. De komende jaren houden we de aandacht vast voor het realiseren van huisvesting voor 3.600-5.000 arbeidsmigranten voor 2025. Periodiek wordt u op de hoogte gesteld (via een raadsbrief) van onze vorderingen.
 • Door stijgende bouwkosten staat de betaalbaarheid, en daarmee de kwaliteit, van de nieuwbouw onder druk.

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

 • Projecten en programma Omgevingswet worden uitgevoerd conform vastgestelde tijdsplanning. We zorgen voor een goede afstemming met de lijnorganisatie en andere programma's, onder andere om invulling te kunnen geven aan 'de andere overheid'.
 • Beter bewustzijn van/ alertheid op de aankomende impact van de Omgevingswet op reguliere producten van de lijnorganisatie.

Stedelijke ontwikkeling en grondexploitatie

 • We hebben prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van Wijkevoort tot modern industrieel en logistiek werklandschap.
 • Het behoefteonderzoek naar noodzakelijke bedrijfskavels met een specifiek profiel op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen is gestart en moet bijdragen aan een succesvolle doorontwikkeling van Tilburg als complementair logistiek multimodaal knooppunt op de Zuidoost-corridor.
 • We zijn gestart met de uitvoering van het plan van aanpak optimalisatie logistiek knooppunt Tilburg - met focus op de multimodale gebiedsontwikkeling van Loven - als onderdeel van de MIRT Goederencorridors van het Rijk.
 • Koningsplein: in december 2019 volgt een raadsvoorstel voor een uitvoeringskrediet. Dit is eerder dan oorspronkelijk gedacht en gepland.  Daarom is het budget dat voor 2020 was geraamd al in 20129 nodig.
 • Koningsoord: het (financiële) risico m.b.t. de aanleg van het geluidsscherm langs het spoor is fors toegenomen. Onderzocht wordt hoe de kosten teruggebracht kunnen worden en of marktpartijen bij kunnen dragen.

Cultuur

 • Vernieuwde bibliotheekconcept in de LocHal is een groot succes ('huiskamer van de stad' voor inwoners en bezoekers) en er zijn diverse nominaties en uitverkiezingen van de LocHal voor (architectuur)prijzen.
 • #stadvanmakers; de behoefte aan het Makersfonds blijft groot. 1e ronde 2019: 16 honoreringen, 59 aanvragen; het streefgetal voor ateliers, oefenruimtes en broedplaatsen is tenminste 200. Er zijn er nu 208, binnenkort komen er 15 bij aan de Ringbaan Oost en in de loop van het jaar komen oefenruimtes bij Paradox beschikbaar. Het vormt de basis voor een samenhangend en aantrekkelijk cultureel ecosysteem, en er ontstaat dynamiek en samenwerking die (ook buiten onze stad) wordt erkend en herkend.
 • Bovenlokale samenwerking gaat goed, zoals de samenwerking in BrabantStad met het regioprofiel cultuur. Dit leidt tot cofinanciering van het ministerie van OCW voor de 'proeftuin' internationalisering in regioverband met een bedrag van € 0,4 miljoen. Verder komt dit tot uitdrukking in (inter)nationale contacten, variërend van fondsen en OCW tot het World Creativity Forum en Eurocities Culture.
 • Cofinanciering door het Rijk van cultuurcoaches in het onderwijs.
 • Lokaal overstijgende projecten zoals Roadburn, de Musicaldagen, Lustwarande, waarover de Cultuuralliantie adviseert, zijn een succes en brengen cofinanciering van Brabant C met zich mee.
 • Verbinding van cultuur met zorg en welzijn. Er ontstaan nieuwe initiatieven voor dans, zoals voor Parkinson-patiënten en dementerenden, met een bijdrage in gezond(er) en gelukkig(er) voelen. Ook krijgen minder kansrijke jongeren de kans hun creatieve talenten in artistiek hoogwaardige dansproducties te ervaren.
 • Zichtbaarheid en vindbaarheid van kunst en cultuur uit Tilburg zowel lokaal als (inter)nationaal.
 • Er ontbreekt uitzicht op structurele financiering voor cultuurbeleid. Met incidentele financiering zijn onder meer het Makersfonds, het erfgoedprogramma, samenwerking BrabantStad, Cupudo en Cultuureducatie gerealiseerd. Voorts zijn tot en met 2019 in cofinanciering met het Brabant C fonds grote culturele projecten in de stad gerealiseerd. Partijen (o.a. makers) en partners (zoals Rijk en BrabantStad) verwachten een bestendige bestuurlijke lijn.

Openbare orde en veiligheid

 • We staan op positie 24 in de rangorde onveilige steden; AD misdaadmeter 2019 over het jaar 2018. (Streefwaarde: uit de top 20).
 • We zijn gestart met de aanpak Mensenhandel (in beeld brengen seksuele-, criminele- en arbeidsuitbuiting), o.a. is een zorgcoördinator mensenhandel gestart.
 • Tegengaan van radicalisering na geweld (persoonsgericht omgaan met signalen radicalisering).
 • De uitvoering van de persoonsgerichte aanpak binnen het Zorg- en veiligheidshuis.
 • We hebben een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.
 • Aanpak ondermijnende criminaliteit (casuïstiekaanpak, intensieve leefbaarheidsaanpak, weerbare overheid).
 • Focusaanpak High Impact Crimes; er is sprake van een stijging van met name het aantal overvallen en straatroven.
 • Het aanpakken van problematische en criminele jeugd(groepen)/ terugdringen jeugdoverlast.
 • Tegengaan polarisatie.
 • Terugdringen aantal incidenten overlast o.a. van personen met verward gedrag.
 • Overlast drank en drugs: er is een toename van het aantal meldingen.

Wijkgericht werken

 • De doorontwikkeling wijkgericht werken gaat goed.
 • De samenwerking in de keten is verbeterd.
 • De slagkracht bij kleine knelpunten is verbeterd.
 • Samen met drie wijken worden wijkagenda's opgesteld.
 • Het afstemmen van de wijkaanpak met het stedelijk beleid.
 • De kennisdeling en samenwerking tussen burgers en professionals.

Openbare ruimte

 • Ecologisch beheer voor struiken en heesters is uitgebreid binnen de bestaande (financiële) kaders en we werken samen met aannemers in nieuwe snoeiplannen kansen voor biodiversiteit uit.
 • We hebben gezorgd voor een schonere buitenruimte doordat onze aannemers hun werkwijze op de behoefte hebben afgestemd.
 • We hebben maaisel en snoeiafval weer ingezet als hoogwaardig product voor bodemverbetering en zodoende bijgedragen aan circulaire economie en klimaatadaptatie.
 • Het onderhoud aan de wegmarkering loopt voorspoedig: de kwaliteit van het areaal is eind 2019 op kwaliteitsniveau B (basisniveau) gebracht.
 • Het gehele areaal brandputten is geïnspecteerd en gebreken aan de betreffende putten zijn opgelost.
 • We handelen op jaarbasis samen met de aannemers 70.000 meldingen af en krijgen verhoudingsgewijs weinig klachten.
 • We hebben samen met de stad bepaald waar we in 2019 extra gaan schoonhouden en speeltoestellen en straatmeubilair vervangen en we zijn ook gestart met de realisatie ervan.
 • De invoering van parkeerregulering in de schil verloopt volgens planning. Het plan van aanpak invoering wordt momenteel op basis van de evaluatie uitgewerkt.
 • Het optimaliseren van het parkeermanagementsysteem met NCF (contactloos betalen) verloopt voorspoedig.
 • De uitbreiding van de openingstijden van de fietsenstallingen wordt momenteel in de vorm van een pilot van 6 maanden getest in de stalling Schouwburg.
 • De ontwikkeling van de nieuwe fietsenstalling bij het station verloopt volgens planning. Naar verwachting zal de zuidelijke stalling in het derde kwartaal van 2021 worden opgeleverd.
 • Betere waardering van onze inwoners voor de schone, hele, groene en veilige openbare ruimte door over te gaan tot actie en door meer aandacht te besteden aan de manier waarop we laten zien wat er in de openbare ruimte aan aanpassingen, onderhoud en vernieuwingen gebeurt.
 • De omvorming van alle bermen van regulier naar ecologisch beheer (ecologisch raamwerk en alle bermen buiten de bebouwde kom).
 • Het voorkomen van illegaal gestort vuil en bijplaatsingen.
 • De verbouwing van de Emmapassage die zorgt voor "hinder" bij de bezoekers.
 • De fietsenstalling op de Heuvel die 8 weken dicht gaat.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • Voorbereidingen woonagenda en convenant wonen met corporaties gestart
 • Tekort rioolboring blauwe ader Enschotsestraat
 • Mogelijke vertraging Baggerwerkzaamheden Katsbogten en Vossenberg
 • Risico: lekkage brug Den Ophef
 • Risico: conserveringsschade fietsbrug Voldijk
 • Risico: geluidscherm bij het spoor project Koningsoord

Financieel resultaat

Het resultaat is € 0,9 mln. voordelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Uitkering dividend (V 0,8)
 • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (V 0,3)
 • Parkeerexploitatie en verrekening met reserve betaald parkeren (V 2,1/N 2,1)
 • Schades en calamiteiten openbare ruimte (N 0,2)
 • Illegale stortingen en bijplaatsingen (N 0,3)
 • Kapitaallasten openbare ruimte en verrekening met egalisatiereserve riolering (V 0,2/N 0,2)
 • Gedeeltelijk omzetten budget verkeersregelinstallaties van exploitatie naar investeringen (V 0,2)
 • Overig (V 0,1)

Voorstellen

Er zijn een viertal investeringsvoorstellen ingediend. Dit zijn:

 • Vervangen parkeermanagementsysteem Pieter Vreedeplein
 • Vervangen houten bruggen De Blaak
 • Vervangen draaibrug Prinsenhoeve
 • Omzetten budget verkeersregelinstallaties van exploitatie naar investeringen
ga terug