Tussenrapportage 2019

Duurzame stad

Wat gaat goed

Wat kan beter

Groen

 • In het kader van Stadsbos013 burgerinitiatieven zijn er verschillende projecten uitgevoerd en afgerond, zoals de mountainbikeroute en de boomhoroscoop.
 • De Projecten in programma Vorstelijk Landschap en in Moerenburg/ Koningshoeven zijn nagenoeg allen uitgevoerd; afronding volgt.
 • Er is 0,5 km aan ecologische verbindingszone gerealiseerd aan de Rielseweg.
 • Er is meer aandacht voor groen en biodiversiteit in Meerjarenprogramma-projecten.
 • De Bomenverordening 2017 werkt goed.
 • Onderzoek vindt plaats voor gebiedsontheffing gebouwbewonende soorten.
 • Actie geveltuintjes loopt heel goed, circa 150 geveltuintjes worden er per jaar gerealiseerd.
 • Het is slecht gesteld met de biodiversiteit in onze stad.
 • De uitvoering van de ecologische verbindingszones  gaat momenteel te traag.
 • We hebben nog geen hectares ingericht vanuit het natuurbod. Wel hebben we afgelopen jaar gronden aangekocht, o.a. de boerderij van Botermans in landschapspark Pauwels.
 • De pogingen om het verminderen van effecten en voorkomen van plagen, zoals eikenprocessierups zijn nog onvoldoende gelukt.
 • Het inbedden van natuurinclusief bouwen in de stad.
 • Meer aandacht geven aan flora en fauna bij evenementen en bij vergunningen.
 • Het inzetten op betere communicatie over groen en ecologie.
 • Het inzetten op gedragsverandering bij bewoners en corporaties voor vergroenen van de eigen tuin (ontstenen).

Water

 • Door beter onderzoek en 3D modellen is er een  realistischer inzicht verkregen (afwatering van de stad en de risico's bij extreme neerslag, waterkwaliteit van zowel regionale als stedelijke oppervlaktewateren en deels in de benodigde maatregelen) zodat we een data-gestuurde aanpak in het vGRP en afvalwaterakkoord kunnen opnemen.
 • De realisatie van de blauwe aders en overige water- en rioolmaatregelen komt in een versnelling.
 • De meest kwetsbare locaties voor wateroverlast zijn/worden op korte termijn beschermd tegen water op straat.
 • De realisatie van het grootste waterpark-landschap van Tilburg in Landschapspark Pauwels heeft positieve impact op het watersysteem van Tilburg Noord en Oud Noord.
 • De uitbreiding van het beschermde grondwater-wingebied en vooral de communicatie eromheen.
 • Klimaatadaptief ontwerpen begint de norm te worden in projecten van de openbare ruimte: ontharden, vergroenen, infiltreren.
 • Enkele kwetsbare locaties worden niet op korte termijn beschermd tegen water op straat.
 • De aanpak van de problematiek van de waterkwaliteit moet duidelijker.
 • Meer aandacht en middelen voor bescherming tegen extreme neerslag en droogte.
 • Klimaatadaptief ontwerpen moet beter bij vastgoed-/bouwplannen.
 • Beheer en onderhoud van stedelijke oppervlaktewateren moet sneller.

Mobiliteit

 • Snelfietsroutes in ontwikkeling (Breda) en uitvoering (Waalwijk).
 • Voorrang op rotondes: in het 3e kwartaal wordt duidelijk wat de impact is van deze keuze.
 • Fiets- en loopagenda is momenteel in opbouw.
 • Experimenten slimme mobiliteit lopen volgens planning.
 • Tilburg-Waalwijk verkozen tot logistieke hotspot nummer 1 in Nederland.
 • Processen capaciteitsuitbreiding A58 en opwaardering Wilhelminakanaal verlopen voorspoedig.
 • Idee-ontwikkeling rond het Koningsplein gaat voorspoedig. Door bereikbaarheid als middel te beschouwen voor de ontwikkeling van het Forum en voor de realisatie van de ambities uit o.a. `Tilburg Next' en vergroening van de binnenstad, ontstaat er draagvlak en inzicht in de wijze waarop de Cityting 2.0 vorm kan worden gegeven. Dit is een directe vertaling van de ambities uit de Mobiliteitsaanpak 2040 en een eerste stap naar verduurzaming van het mobiliteitssysteem.
 • Taxikeurmerk treedt in 2019 in werking.
 • Sluipverkeer Dwaalgebied binnenstad (Radiopleintje): mogelijke vertraging op planning voor de ontheffingsregeling door een bredere betrokkenheid van stakeholders, maar ook door vertragingen bij het OM m.b.t. de handhavingsmethodiek (camera's).
 • De loop-, fiets- en verkeersveiligheidsagenda 2019 heeft vertraging opgelopen vanwege de verkenning naar het Koningsplein/Stadskwartier. Het idee van het stadsforum is ontstaan waarbij meerdere mobiliteitsambities samenkomen en daarmee om aandacht gevraagd hebben en voorrang hebben gekregen.
 • Verkeersveiligheid: discrepantie tussen ambities en beschikbare middelen. Het Bestuursakkoord zet fors in op een impuls op verkeersveiligheid. Tot op heden is het niet mogelijk gebleken om structurele extra inzet op dit thema te organiseren. Belangrijkste reden hiervoor is financiën. Eveneens ontbreekt er structurele financiering voor het project "Veilig naar school".
 • We zoeken naar een geschikte locatie voor realisatie van een fietsenstalling in het Dwaalgebied. De onderhandelingen over de verhuurbaarheid van de voorkeurslocatie zijn op niets uitgelopen.  
 • Proeven cityring; het terugbrengen en semi permanent maken van de proef op de Heuvelring staat onder druk als gevolg van de mogelijke druk op de bereikbaarheid van de binnenstad.

Cultuurhistorie en archeologie

 • Subsidieregeling Gevelverbetering is vastgesteld.
 • In overleg met gemeentelijke erfgoedpartners is een shortlist opgesteld voor een 2e tranche van 50 nieuwe gemeentelijke monumenten. Deze worden eind 2019 aangewezen.
 • Archeologie: achterstanden weggewerkt in de beoordeling van archeologische rapporten.
 • Subsidieaanvragen restauratie gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.
 • Meer gelegenheid voor interne en externe communicatie over 'het verhaal van de stad'.

Gebouwenexploitatie

 • Onderhoud op basis van conditieniveau 3 verloopt volgens planning.
 • Huren zijn kostprijsdekkend; er is daarnaast vrijwel geen sprake van huurachterstanden.
 • Quick wins toegankelijkheid zijn uitgevoerd.
 • Verkoop van leegstaande gebouwen waarvoor geen maatschappelijke invulling meer is, duurt relatief lang. Door strakker te sturen op het verkoopproces willen we deze termijn verkorten.
 • Bij verduurzaming gebouwen gaan we niet 5 nieuwe pilots doen, maar gebruik maken van de ervaringen die we nu opdoen met verschillende gradaties van verduurzaming bij o.a. De Roomley en de stadskantoren (SK 1 en SK 2).
 • Het al dan niet realiseren van een lift in het Paleis wordt onderdeel van het project en zal niet vanuit de gebouwenexploitatie worden meegenomen.
 • Er is geen budget beschikbaar gesteld om alle toegankelijkheidsmaatregelen te kunnen uitvoeren.

Duurzaamheid, milieu en afval

 • Klimaatadaptatie in de regio krijgt steeds meer invulling als gevolg van het opstellen van de regionale klimaatkaart en het koppelen van klimaatadaptatie aan de Regionale Energiestrategie (REKS).
 • 5 Wijkenergieplannen (SMILE) zijn gestart.
 • Het gemeentelijke afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking is opgestart en zal dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden.
 • Met het programma Aan de Slag met je Huis zijn we verder gegaan met de verduurzaming van de woningen. In 2019 worden 640 woningen verbeterd tot label A en worden 300 woningen voorzien van zonnepanelen. Daarnaast is de Stimuleringslening 'Aan de slag met je huis' vastgesteld die de verzilvervariant kent, waarmee de overwaarde op een woning kan worden benut voor duurzaamheidsmaatregelen en investeringen op het gebied van levensloopbestendigheid.
 • De Agenda Energie, het vervolg van 'aan de slag met je huis' en financieringsarrangementen voor duurzame maatregelen voor particulieren worden binnenkort ter besluitvorming aangeboden.
 • De Agenda 2019 Tilburg Circulair is vastgesteld en wordt uitgevoerd en we zijn verder gegaan met circulaire projecten als Parksharing en MakerSpace.
 • De afgelopen maanden is het Convenant Duurzame voertuigen in de reinigingsbranche ondertekend, het aantal laadvoorzieningen verder uitgebreid(o.a. laadplein Stappegoor), is een 'Coalition of the Willing' opgericht om de overstap naar waterstof te realiseren en zijn we gestart met het proces om per 2025 een Zero Emissiezone voor bestelvoertuigen en vrachtwagens in te voeren.
 • Start gemaakt met het opstellen van plan- en beleidsregels externe veiligheid voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte spoorzone.
 • Maatregelen voor externe veiligheid zijn goed geïntegreerd in MindLabs.
 • Onderzoek en rapportage over herstel van tijdens IBT-inspectie (InterBestuurlijk Toezicht) gebleken ontbrekende maatregelen externe veiligheid.
 • Het tempo waarop we op dit moment samen met de stad werken aan onze klimaatdoelen.
 • Klimaatadaptatie behoeft meer aandacht.
 • De afstemming rondom opwek van duurzame energie die de komende tijd verder vorm krijgt binnen de REKS.
 • De stadsbrede warmtevisie vertraagt naar 2020.
 • Raadadvies en implementatie Ja/Ja sticker moet nog worden opgestart.
 • Inbedding van externe veiligheid in nieuw evenementenbeleid en de locatiematrix.
 • Actualisatie van beleidsstandpunt over risicocommunicatie externe veiligheid.

Actueel (ontwikkelingen/risico's)

 • De besluitvorming binnen het Nationale Klimaatakkoord is wederom vertraagd. Hierdoor treedt er ook bij ons (in stad en regio) vertraging op bij de planvorming rondom klimaat.
 • Extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering leiden tot toename van plaagdruk en schades door storm en droogte.

Financieel resultaat

Het resultaat is € 0,6 miljoen nadelig ten opzichte van de primaire begroting. De belangrijkste afwijkingen zijn:

 • Fasering Wilhelminakanaal (V/N 0,7)
 • Fasering Mortel aanleg randweg (V/N 1,4)
 • Project zonnepanelen (N 0,3)
 • Exploitatie Winkelplint (N 0,4)
 • Exploitatie SK1/SK2 (N 0,4)
 • Boekwinst verkoop gebouwen (V 0,5)
 • Fasering Energetische maatregelen sociale woningbouw (V/N 1,8)
 • Fasering convenantmiddelen bodem (V/N 3,0)

Voorstellen

Naast een investeringsvoorstel is er een voorstel nieuw beleid ingediend. Dit zijn:

 • Pilots GFT hoogbouw (N/V 0,1)
 • Actualisering investeringsraming BAT
ga terug