Tussenrapportage 2019

Investeringen

4.6 Investeringen

(Bedragen x € 1.000,-)

L/B

Oorspr
Budget

Mutaties TR

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Lasten

Onderwijs

L

37.267

3.731

40.998

650

250

250

250

Economie

L

2.000

6.192

8.192

0

0

0

0

Ruimte

L

22.665

8.994

31.660

20.939

8.525

2.551

2.551

Stedelijke ontwikk. & grondexp

L

10.000

14.537

24.537

10.000

10.000

10.000

10.000

Gebouwenexploitatie

L

8.414

26.950

35.364

18.955

16.990

6.773

6.319

Sport

L

2.800

3.204

6.004

1.190

700

3.000

3.000

Duurzaamheid, milieu & afval

L

2.807

1.186

3.993

2.084

2.193

1.892

2.380

Openbare ruimte

L

37.498

17.346

54.844

29.614

31.779

29.933

23.996

Publieke dienstverlening

L

150

508

658

150

150

150

150

Algemene baten en lasten

L

33.811

46.651

80.461

19.281

4.538

4.588

4.538

157.411

129.300

286.711

102.863

75.124

59.138

53.185

Baten

Onderwijs

B

0

-435

-435

0

0

0

0

Economie

B

-2.000

-5

-2.005

0

0

0

0

Ruimte

B

-14.885

-8.243

-23.128

-18.406

-5.973

0

0

Stedelijke ontwikk. & grondexp

B

0

-3.707

-3.707

0

0

0

0

Gebouwenexploitatie

B

-100

-4.035

-4.135

-260

0

0

0

Sport

B

0

0

0

0

0

0

0

Duurzaamheid, milieu & afval

B

0

221

221

0

0

0

0

Openbare ruimte

B

-6.209

170

-6.039

-2.144

-1.505

-255

-255

Algemene baten en lasten

B

0

35

35

0

0

0

0

-23.194

-15.999

-39.194

-20.810

-7.478

-255

-255

Saldo

134.217

113.300

247.517

82.053

67.646

58.883

52.930

Bouw kleedkamers Sarto
Bij Sportcomplex Sarto wordt een extra kunstgrasveld aangelegd en worden extra kleedkamers gebouwd in verband met aangepaste eisen van de KNVB. Dit wordt gezien als één project met twee beschikbare investeringsbudgetten verdeeld over de producten Sport en Gebouwenexploitatie. In het project valt de aanleg van de velden goedkoper uit en is er een overschrijding op de bouw van de kleedkamers door gestegen bouwkosten. De overschrijding op de bouw kan opgevangen worden met het voordeel op de aanleg van het veld. Per saldo is in bovenstaand overzicht in 2019 € 300.000,- investeringsbudget verschoven van het product Sport naar het product Gebouwenexploitatie.

Correctie minimale positie openbare ruimte
Bij de programmabegroting 2019 is een investeringsbudget voor de minimale positie van de openbare ruimte gevoteerd. In de bijbehorende investeringstabel zijn de bedragen per jaar echter verschoven. In de toelichting onder de tabel zijn de bedragen wel in de juiste jaarschijf opgenomen. In het bovenstaande overzicht zijn investeringsbudgetten bij het product openbare ruimte in overeenstemming gebracht met de juiste bedragen per jaar. Per jaar is het investeringsbudget als volgt bijgesteld:

2019

-/- € 3.000.000,-

2020

-/- € 200.000,-

2021

+ € 600.000,-

2022

+ € 800.000,-

2023

€ 0,-

Gemeentelijke huisvesting en Het nieuwe werken
Op basis van het raadsbesluit van 25 februari 2019 is een aanvullend investeringsbudget van € 10,439 miljoen  toegevoegd (product Algemene baten en lasten). Daarnaast is de verdeling tussen de investerings- en exploitatiebudgetten geactualiseerd op basis van de BBV regelgeving. Bepaalde onderdelen moeten verplicht worden geactiveerd (investeringen) of ten laste van het jaarresultaat (exploitatie) worden gebracht. Hierdoor neemt het investeringsbudget toe met € 0,859 miljoen. Het exploitatiebudget en bijbehorende onttrekking uit de reserve gemeentelijke huisvesting wordt met hetzelfde bedrag naar beneden bijgesteld.

ga terug