Tussenrapportage 2019

Lijst met afkortingen

4.7 Lijst met afkortingen

AD

Algemeen Dagblad

AG

Advocaat Generaal

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AMV

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

ASH

Afvalstoffenheffing

AVG

Algemene Verordening Gegevensverwerking

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BAT

Brabants Afval Team

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF

BTW compensatiefonds

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIM

Building Information Modelling

BIS

Bestuurlijk Informatie Systeem

BNA

Bond van Nederlandse Architecten

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRK

Basis Registratie Kadaster

BRP

BasisRegistratie Personen

BTP

Business Transformatie Plan

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BV

Beleidsvoorstel

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIO

Chief Information Officer

CPU

Central Processing Unit

CuPuDo

Cultuur in Publiek Domein

CV

Commanditaire Vennootschap

DALI

Data science voor Logistieke Innovatie

ESF

Europees Sociaal fonds

ESF JAP

Europees Sociaal Fonds Joint Action Plan

EU

Europese Unie

EV

Externe Veiligheid

EVZ

Ecologische Verbindingszones

FSC

Forest Stewardship Council

GF

Gemeentefonds

GFT

Groente, Fruit en Tuinafval

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GIDS

Gezond in de stad

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GWRP

Gemeentelijk Water en RioleringsProgramma

HNW

Het Nieuwe Werken

HOST

Hoger Onderwijs en Studenten in Tilburg

HRA

Huishoudelijk Rest Afval

IBT

Interbestuurlijk Toezicht

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

IMW

Instituut voor Maatschappelijk Werk

IT

Informatie Technologie

IV

Investeringsvoorstel

JR

Jaarrekening

KCC

Klant Contactcentrum

KCM

Klant Contact Monitor

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

KNVB

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

KWBO

Kwaliteitsbehoefteonderzoek

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LED

Light Emitting Diode

LiDAR

Light Detection and Ranging

LHFT

Lokaal Herstructureringsfonds Tilburg

LVB

Licht Verstandelijke Beperking

MER

Milieu Effect Rapportage

MEE

Organisatie voor mensen met een handicap, chronische ziekte of functiebeperking

MFA

Multifunctionele Accommodatie

MIHP VO

Meerjarig Integraal Huisvestingsplan Voorgezet Onderwjis

MIP

Meerjarig Investeringsplan

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MJOP

MeerJaren OnderhoudsProgramma

NB

Voorstel Nieuw Beleid

NFC

Near Field Communication (contactloos)

NHU

Nederlandse Handelsunie

NOMA

Nieuw Model Ondersteuning Arbeidsmarkt

NS

Nederlandse Spoorwegen

NV

Naamloze vennootschap

OC

Onderwijscentrum

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OM

Openbaar Ministerie

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OV

Overhevelingsvoorstel

OZB

Onroerend Zaak Belasting

PB

Programmabegroting

PCB

Polychloorbifenyl

PFAS

Poly-en PerFluor Alkyl Stoffen

PGB

Persoons Gebonden Budget

POH-GGZ

Praktijkondersteuner huisarts voor de Geestelijke Gezondheids Zorg

PvE

Programma van Eisen

PVO

Projectmanagement Vastgoedontwikkeling

REKS

Regionale Energie Strategie incl. klimaatadaptie

RH

Rioolheffing

RIGO

Research Instituut Gebouwde Omgeving

RIO

Reserve Incidentele Opgaven

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROI

Reserve Ontwikkeling Informatisering 

RTAV

Raad Tilburgse Amateur Voetbalverenigingen

RWTC

Rotary Wing Training Center

SD

Sociaal Domein

SEC

afdeling Strategie en Control

SK

Stadskantoor

SMA

Strategische Meerjaren Agenda

SMILE

Sociaal Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvooraad Hart v. Brabant

SPUK

Regeling Specifieke Uitkering stimulering (inzake BTW bij sport)

STEP

Stichting Exploitatie Praktijk(en)

SV

Sportvereniging

SW

Sociale Werkvoorziening

TR

Tussenrapportage

tROM

Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk

TWM

Tilburgse Waterleidingmaatschappij

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VDI

Virtual Desktop Infrastructure

vGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRI

Verkeersregelinstallatie

VSG

Vereniging Sport en Gemeenten

VSV

Voortijdig Schoolverlaten

VT

Veilig Thuis

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie

WEW

Wijkanalyses en Wijkplannen

WLZ

Wet Langdurige Zorg

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

ZvW

Zorgverzekeringswet

ga terug