Tussenrapportage 2019

Algemene reserve

4.2 Algemene reserve

ALGEMENE RESERVE

(bedragen x € 1.000,-)

Stand 31 december 2018

18.013

Resultaat Tussenrapportage 2018

2.710

Resultaat Jaarrekening 2018

1.397

Stand 1 januari 2019

22.120

Toevoegingen 2019

Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid:

-  Afdekken tekort 2020

237

-  Aanvullen Algemene Reserve tot de onderbandbreedte

14.380

14.617

Onttrekkingen 2019

Door de raad vastgestelde voorstellen nieuw beleid:

-  Opstartsubsidie Kompaan/ De bocht tbv activiteiten 'nieuwe' Tilburgers

-33

-  Openbare toiletten

-120

-  Samen veilig naar school

-145

-  Impuls Klimaatbestendig Tilburg

-100

-  Piushaven Levend Podium 2.0

-50

-  Herijking Griffie

-30

-  Tussenrapportage 2019: voorstel resultaatbestemming

-5.044

-5.522

Stand 31 december 2019

31.215

ga terug