Tussenrapportage 2019

Begrotingsbijstelling

4.1 Begrotingsbijstelling

Naast de financiële afwijkingen zoals toegelicht bij de diverse programma's in deze tussenrapportage zijn in de volgende tabel administratieve correcties verwerkt. De administratieve correcties hebben geen beleidsmatige consequenties en geen effect op het financiële resultaat, echter moeten wel formeel worden vastgesteld om aan het budgetrecht te voldoen.

Het betreft hier mutaties als gevolg van:

  • Administratieve verwerking raadsbesluiten;
  • Actualisering bestedingsplannen reserves en voorzieningen;
  • Actualisering bijdragen in projecten;
  • Budgettaire correcties binnen en over producten;
  • Beleidsmatige- en technische overhevelingen vanuit 2018;
  • Technische doorrekening van de begroting = het jaarlijks opnieuw (meerjarig) goed zetten van de detailbudgetten. Inclusief actualiseren van de verdeelsleutels;
  • Budgettaire bijstelling werken voor derden en interne dienstverlening;
  • Herschikking kostenmix.

 

Productnr.

Omschrijving product

L/B

2019

2020

2021

2022

2023

1.10

Onderwijs

L

            -66

           642

           754

           260

           213

1.10

Onderwijs

B

              -7

            -10

            -10

            -10

            -10

1.20

Bestaanszekerheid

L

      -4.395

      -4.727

      -4.257

      -4.257

      -4.257

1.20

Bestaanszekerheid

B

          -378

            -38

            -38

            -38

            -38

1.30

Zelfredzaamheid

L

     10.774

        1.093

        1.095

        1.089

        1.119

1.30

Zelfredzaamheid

B

      -7.596

           159

           159

           159

           129

1.40

Werk en inkomen

L

        6.386

        4.595

        5.699

        5.699

        5.699

1.40

Werk en inkomen

B

        1.596

        2.026

        2.026

        2.026

        2.026

1.50

Passende ondersteuning

L

        4.877

        2.403

        3.760

        3.760

        3.760

1.50

Passende ondersteuning

B

      -1.182

          -800

          -800

          -800

          -800

1.60

Jeugdhulp

L

        9.265

        1.672

        1.240

        1.240

        1.240

1.60

Jeugdhulp

B

          -205

           500

               -  

               -  

               -  

1.70

Sport

L

              66

           699

           780

           896

           869

1.70

Sport

B

                8

            -50

            -49

            -49

            -49

2.10

Groen

L

        1.695

              42

           181

              40

              78

2.10

Groen

B

      -1.681

              -6

          -148

              -6

              -6

2.20

Water

L

           201

          -192

          -192

          -192

          -192

2.20

Water

B

          -413

               -  

               -  

               -  

               -  

2.30

Mobiliteit

L

        1.902

        1.635

          -368

           937

           997

2.30

Mobiliteit

B

      -1.825

      -1.653

           398

          -913

          -913

2.40

Cultuurhistorie & archeologie

L

           214

           132

           130

           130

           130

2.40

Cultuurhistorie & archeologie

B

            -82

               -  

               -  

               -  

               -  

2.50

Gebouwenexploitatie

L

        1.107

           874

           840

        1.008

        1.008

2.50

Gebouwenexploitatie

B

          -211

           292

           243

           243

           243

2.60

Duurzaamheid, milieu & afval

L

           790

        2.411

        6.474

        2.089

        2.034

2.60

Duurzaamheid, milieu & afval

B

        1.148

          -193

      -4.228

           158

           247

3.10

Economie

L

          -518

          -613

          -622

          -622

          -622

3.10

Economie

B

            -19

           850

           850

           850

           850

3.20

Wonen

L

        5.728

           768

           741

           741

           741

3.20

Wonen

B

      -5.211

          -250

          -250

          -250

          -250

3.30

RO en omgevingswet

L

           589

           181

           292

           292

           292

3.30

RO en omgevingswet

B

            -54

               -  

               -  

               -  

               -  

3.40

Stedelijke ontwikk. & grondexp

L

        6.548

              71

          -479

          -479

          -479

3.40

Stedelijke ontwikk. & grondexp

B

      -7.279

          -483

              67

              67

              67

3.50

Cultuur

L

        1.362

           409

           334

           334

           334

3.50

Cultuur

B

          -967

            -14

              60

              60

              60

3.60

Openbare orde en veiligheid

L

           364

           326

           308

           308

           308

3.60

Openbare orde en veiligheid

B

          -531

            -22

              -4

              -4

              -4

3.70

Wijkgericht werken

L

           565

           426

           426

           426

           426

3.70

Wijkgericht werken

B

          -136

              -1

               -  

               -  

               -  

3.80

Openbare ruimte

L

        6.438

        1.740

        1.703

        1.673

        2.285

3.80

Openbare ruimte

B

      -5.249

      -1.071

          -908

          -875

          -618

4.10

Bestuur, samen- & netwerken

L

           176

           145

           145

           145

           145

4.10

Bestuur, samen- & netwerken

B

            -30

               -  

               -  

               -  

               -  

4.20

Publieke dienstverlening

L

      -1.206

      -1.709

      -1.542

      -1.542

      -1.397

4.20

Publieke dienstverlening

B

      -7.729

           191

           191

           191

           191

4.70

Diensten aan andere overheden

L

              21

      -2.093

      -2.102

      -2.102

      -2.102

4.70

Diensten aan andere overheden

B

      -1.058

        1.063

        1.063

        1.063

        1.063

4.80

Financ. en alg dekkingsmidd.

L

        2.396

        3.660

              37

              38

              15

4.80

Financ. en alg dekkingsmidd.

B

      -4.613

      -6.094

      -1.537

      -1.547

      -1.589

4.90

Algemene baten en lasten

L

      -1.447

    -10.447

    -11.410

    -11.470

    -11.470

4.90

Algemene baten en lasten

B

      -5.229

        2.222

               -  

               -  

               -  

Totaal

        4.899

           761

        1.052

           766

        1.773

Saldo programmabegroting 2019

          -480

               -  

               -  

               -  

               -  

Doorwerking jaarrekening 2018

           366

               -  

               -  

               -  

               -  

Beleidsvoorstellen

           259

               -  

               -  

               -  

               -  

Totaal resultaat

        5.044

           761

        1.052

           766

        1.773

ga terug